• Home

  • legal

  • mobile services terms and conditions

DIGICEL MOBILE TELEPHONE SERVICES

DIGICEL MOBIELE TELEFOONDIENSTEN

Algemene Voorwaarden

 

Bijgewerkt per 10 maart 2023

 

Deze Digicel Mobiele Telefoondiensten Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn op u van toepassing en regelen de levering en het gebruik van Digicel Postpaid Mobiele Telefoondiensten, Digicel Prepaid Mobiele Telefoondiensten, Digicel Mobiele Data Diensten via ons mobiele telecommunicatienetwerk ("Dienst(en)" of "Digicel Mobiele Dienst" en "Netwerk" respectievelijk) en vormen wettelijke en bindende verplichtingen voor de partijen zodra wij uw aanvraag hebben aanvaard voor de levering van de Dienst via een geautoriseerde handset (“Digicel handset”, “Digicel telefoon”, “Digicel postpaid telefoon”, “telefoon”, “handset”, “product(en)”), gekocht bij ons en die een fysieke Subscriber Identity Module Card ("Fysieke SIM Kaart") en een Digicel Embedded Subscriber Identity Module (“E-Sim”) bevat (beide aangeduid als "Simkaart”), die toebehoort aan Digicel of de levering van de Dienst door ons aan u via uw eigen telefoon. Deze Voorwaarden en het relevante Digicel Mobiele Diensten Aanvraagformulier ("Aanvraagformulier") vormen het contract voor klantendiensten met ons.  

 

"Wij" of "ons" betekent de Digicel entiteit vermeld in Item 1 van Schema 1 bij deze Voorwaarden, een bedrijf geregistreerd onder de wetten van het land vermeld in Item 2 van Schema 1 bij deze Voorwaarden. Verwijzingen naar "wij", "onze", "ons" en "Digicel" in deze Voorwaarden omvatten van tijd tot tijd tevens onze dochterondernemingen en filialen ("Filialen").

 

"Ik" of "u" betekent de persoon/abonnee ("u", "uw", "de Klant", "de Abonnee") van de Digicel Mobiele Dienst(en) respectievelijk), (en "mijn" en "uw" hebben dezelfde betekenis) in de Toepasselijke Digicel entiteit vermeld in Schema 1 en/of waar u een Digicel Mobiele Diensten aanvraagformulier voor dergelijke diensten heeft ontvangen en ingevuld.

Deze Voorwaarden omvatten het relevant Digicel Mobiele Diensten Aanvraagformulier, het Digicel Privacy Beleid, het Digicel  Acceptabel Gebruik Beleid, de Digicel Gebruiksvoorwaarden, die allemaal toegankelijk zijn via onze website www.digicelgroup.com en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

 

Door één van deze producten of Diensten te activeren, te gebruiken of ervoor te betalen, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat dient u onmiddellijk contact op te nemen met Digicel om uw bestelling en/of Dienst te annuleren, en alle producten te retourneren.

 

De producten en Diensten die onder deze Voorwaarden vallen zijn in het algemeen voor gebruik door klanten en omvatten niet het gebruik door onze Zakelijke Klanten (zie onze Digicel Business website voor voorwaarden met betrekking tot zakelijke producten en diensten). Indien u echter van plan bent de producten en Diensten voor enig ander doel te gebruiken, valt uw gebruik mogelijk niet onder deze Voorwaarden, en is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een dergelijk gebruik uitdrukkelijk wordt goedgekeurd of toegestaan door Digicel.

 

De vetgedrukte woorden in deze algemene voorwaarden hebben speciale betekenissen die te vinden zijn in de verklarende woordenlijst van deze Voorwaarden.

U mag geen verplichtingen of verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze Voorwaarden op enigerlei wijze overdragen of toewijzen aan derden, en u mag geen derde aanwijzen als partner voor verantwoordelijkheden die in deze Voorwaarden zijn vastgelegd.

 

1.     CONTRACT

1.1   Deze Voorwaarden regelen de relatie tussen Digicel en de Klant en vormen wettelijke en bindende verplichtingen voor de partijen zodra Digicel de aanvraag van de Klant voor de levering van de Dienst heeft aanvaard.

1.2   Uw Aanvraagformulier maakt deel uit van deze Voorwaarden.

1.3   Aansluiting en activering zijn afhankelijk van een bevredigende risicobeoordeling, kredietwaardigheid en/of ontvangst van een aanbetaling.

1.4   De minimaal vereiste aanbetaling zal worden bepaald en kan worden herzien, naar eigen goeddunken van Digicel.

1.5   Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, toezeggingen, overeenkomsten, schriftelijke stukken en besprekingen, mondeling of schriftelijk, tussen u en Digicel.

1.6   Door de producten en/of Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.7   Voor zover wettelijk toegestaan behouden wij ons het recht voor om diensten, producten en deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te passen, mits u van een dergelijke wijziging of aanpassing in kennis wordt gesteld. Een dergelijke kennisgeving kan geschieden door middel van een advertentie in de nationale media en/of op onze website en/of via SMS.

1.8   Indien de producten en/of Diensten worden gebruikt na een dergelijke kennisgeving van wijziging of aanpassing, geldt dit als aanvaarding van uw kant.

1.9   Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de toepasselijke entiteit zoals vermeld in Schema 1 waar u producten/Diensten ontvangt en/of zoals gespecificeerd op uw Digicel Mobiele Diensten Aanvraagformulier.

1.10  Onze Diensten worden geleverd via radiotransmissie en zijn daarom uitsluitend beschikbaar binnen het bereik van de basisstations van het Netwerk. Zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van onze Diensten worden beïnvloed door radiostoringen als gevolg van fysieke belemmeringen, atmosferische omstandigheden en door technische storingen of andere defecten in het Netwerk.

 

2.     OPENBAARMAKING VAN ACCOUNT & INFORMATIE

2.1   De Digicel Mobiele Dienst plannen bieden u als abonnee toegang tot het Digicel Netwerk om gebruik te maken van de Digicel Mobiele Diensten.

2.2   Mogelijk moet u één of meerdere accounts ("DIGICEL Account" of "Account") aanmaken om producten en Diensten te kunnen kopen of gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw DIGICEL Account, met inbegrip van contactgegevens en factureringsgegevens, juist is en actueel blijft.

2.3   U mag de SIM kaarten om geen enkele reden manipuleren. Voor elke SIM kaart die (buiten onze schuld) defect blijkt te zijn, moet worden betaald voor vervanging, omruiling of reparatie, op voorwaarde echter dat een SIM kaart die defect blijkt te zijn door gebrekkig vakmanschap of ontwerp gratis kan worden vervangen wanneer deze binnen de aangegeven garantieperiode wordt geretourneerd.

2.4   U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op of via uw DIGICEL Account. Wij garanderen de veiligheid van uw DIGICEL Account niet. U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens voor toegang tot of gebruik van uw DIGICEL Account, zoals uw wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers, fiscaal registratienummer of andere persoonlijke informatie te allen tijde veilig blijven. Indien u kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van een DIGICEL Account voor een Dienst, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

2.5   Digicel behoudt zich het recht voor, na schriftelijke kennisgeving, te allen tijde een aan u toegekend mobiel nummer of enige andere naam, code of nummer, geassocieerd met onze Dienst, te wijzigen of te vervangen. Digicel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een mobiel nummer dat aan de Klant is toegewezen opnieuw toe te wijzen aan een andere klant, indien een dergelijk mobiel nummer door Digicel of de Klant is opgeschort en langer dan drie (3) weken opgeschort blijft.

2.6   U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bij gelegenheid (tenzij verboden door wet- en/of regelgeving) nodig kan zijn dat wij contact met u opnemen over uw DIGICEL Account, uw Diensten en aanvullende producten en diensten die wij, onze gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden of opvolgers kunnen aanbieden. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat Digicel en haar huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers, agenten en externe incassobureaus contact met u kunnen opnemen via elke methode die u verstrekt aan een huidige of toekomstige gelieerde onderneming, agent, rechtverkrijgende, opvolger of extern incassobureau van Digicel, waaronder per telefoon, post, e-mail, tekstbericht (SMS/MMS), RCS-chat (Rich Communication Services), push-notificaties of ander medium, alsmede door het opnemen van berichten of invoegingen op facturen voor uw Digicel Diensten.

2.7   U gaat ermee akkoord dat kennisgevingen die u via één van de hierboven onder bepaling 2.6 genoemde methoden ontvangt, voldoende zijn voor het doel van levering van kennisgevingen en het daaropvolgend ontvangst door u.            U gaat er verder mee akkoord dat alle oproepen of berichten die worden verzonden naar nummers die u ons of onze huidige of toekomstige filialen, agenten, rechtverkrijgenden, opvolgers of externe incassobureaus

(met inbegrip van vaste of draadloze nummers) heeft doen toekomen, kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch nummerkeuze telefoonsysteem of kunstmatige of vooraf opgenomen stemmen, en dat u uw toestemming om op deze manier te worden gecontacteerd niet kunt herroepen.

2.8   U gaat ermee akkoord onmiddellijk contact met ons op te nemen indien een contactnummer dat wij van u hebben is gewijzigd. U gaat er ook mee akkoord dat wij u e-mail of andere elektronische berichten kunnen sturen, met inbegrip van een geautomatiseerd systeem dat vooraf ingestelde berichten verstuurt.

2.9   Gelieve de belangrijke boodschappen op uw factuur niet te negeren. Berichten en invoegingen op facturen zijn een manier om informatie met u te delen. Bij online facturering wordt u geacht deze kennisgevingen te hebben ontvangen wanneer uw online-factuur beschikbaar is om te bekijken. Als u een hard copy factuur ontvangt, wordt u geacht deze kennisgevingen te hebben ontvangen drie (3) dagen nadat wij u de factuur hebben toegezonden.

2.10  Mededelingen van Digicel of haar huidige of toekomstige filialen, agenten, rechtverkrijgenden of opvolgers of externe incassobureaus kunnen noodsignalen, mededelingen over betalingen of achterstallige saldi en informatie over aanbiedingen met betrekking tot onze producten en/of Diensten omvatten.

2.11  Wij behouden ons het recht voor elk verzoek om DIGICEL Account informatie te weigeren wanneer wij niet kunnen verifiëren dat de aanvrager in feite de DIGICEL Account houder en/of een bevoegde contactpersoon is.

2.12  Wij kunnen echter informatie over u en uw DIGICEL Account bekendmaken aan bevoegd personeel of derden, wanneer i) een dergelijke bekendmaking noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of een wettelijk bindend bevel van een rechtbank, overheid, regelgevende autoriteit of administratieve of gerechtelijke instantie; ii) een bekendmaking als antwoord dient op kredietonderzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of van een Digicel Filiaal of; iii) bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is of toepasselijk is om Diensten te verlenen, haar verplichtingen na te komen of haar rechten uit te oefenen onder een overeenkomst.

2.13  Door de producten of de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor een dergelijke openbaarmaking. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verstrekken van dergelijke informatie of voor het feit dat deze onnauwkeurig of onvolledig is, op voorwaarde dat de informatie die wij bekendmaken de informatie is die u aan ons heeft verstrekt. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij contact kunnen opnemen met elke persoon of referentie die door u is opgegeven om de nauwkeurigheid van de accountgegevens te controleren.

 

3.     KOSTEN & BETALINGEN

3.1   Kredietcontrole:

i.              Door bepaalde Diensten aan te vragen of te gebruiken, geeft u Digicel toestemming om uw kredietinformatie op te vragen bij bureaus voor consumentenkredietrapportage op elk moment en om elke reden, inclusief vanwege vragen van of Account wijzigingen gemaakt door Geautoriseerde Gebruikers of personen die informatie verstrekken die wij voldoende achten om u te identificeren.

ii.             Wij kunnen ook informatie over uw kredietwaardigheid delen met aan Digicel gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers en dienstverleners op elk moment en om welke reden dan ook.

iii.             Wij kunnen weigeren u Diensten te verlenen of een vooruitbetaling, een niet-terugstortbare betaling, een waarborgsom of een andere vorm van kredietvereiste vereisen, indien wij vaststellen dat u een kredietrisico vormt vanwege (1) uw kredietwaardigheid; (2) onvoldoende kredietgeschiedenis; (3) eerdere late betalingen, opschorting, afsluiting of herstel van de dienst; of (4) frauduleus of onrechtmatig gebruik van diensten in de afgelopen vijf jaar. Wij betalen geen rente over door u aan ons geretourneerde voorschotten of stortingen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

iv.            Wij kunnen echter speciale betalingsvoorwaarden eisen, zoals aanvullende vooruitbetalingen of aanbetalingen, indien wij vaststellen dat de aanvankelijke betaling ontoereikend was.

v.             We kunnen limieten vaststellen en diensten of functies beperken indien wij dat nodig achten.

vi.            Wij kunnen de Diensten onmiddellijk onderbreken of opschorten totdat uw saldo is teruggebracht tot onder de limiet die wij voor u hebben vastgesteld. Alle kosten die u maakt boven uw limiet worden onmiddellijk opeisbaar.

3.2   Facturering:

i.                     Verschillende Digicel Mobiele Dienst Plannen worden op verschillende manieren gefactureerd. U dient de specifieke Digicel Prepaid en Postpaid Mobiele Dienst Voorwaarden, respectievelijk, hieronder, en de gespecificeerde plannen zoals geadverteerd op de Digicel website te bekijken voor details en de bedragen van toepasselijke vergoedingen en kosten.

ii.                    Als Klant van een Digicel Mobiele Dienst gaat U akkoord met de volledige betaling van het volgende, dat van tijd tot tijd door Digicel kan worden aangepast en gewijzigd:

a.     de dan geldende cycluskosten voor uw Diensten;

b.     alle toepasselijke kosten voor apparatuur die nodig is voor de Diensten;

c.     eventuele activeringskosten, aansluitings- of installatiekosten;

d.     dienstkosten voor accountbeheer, indien van toepassing, voor de service en onderhoud van uw DIGICEL Account;

e.     eventuele vergoedingen voor te late betaling en herstel van de Dienst;

f.      Digicel tarieven en overige Digicel kosten opgenomen in de Dienstvoorwaarden;

g.     kosten voor inhoud of diensten van derden die zijn gekocht of besteld met gebruikmaking van uw Diensten of Digicel apparatuur; en

h.     alle toepasselijke belastingen, heffingen en vergoedingen opgelegd door overheidsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Alle prijzen en kosten zijn exclusief belastingen, heffingen en vergoedingen, tenzij anders vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving.

iii.            U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle in deze Voorwaarden gespecificeerde kosten, inclusief kosten gemaakt door een persoon die zich toegang verschaft tot uw Diensten of Digicel apparatuur, zelfs indien u geen toestemming heeft gegeven voor de kosten.

iv.            U gaat ermee akkoord en erkent dat op 1 april van elk jaar, te beginnen in april 2023, alle Digicel Mobiele Dienst plannen, onderworpen zullen worden aan een prijsaanpassing ("Jaarlijkse Prijswijziging") met een percentage gelijk aan de procentuele verandering in de Consumentenprijsindex over de voorafgaande 12 maanden plus twee (2) procent. Wanneer de verandering in de CPI nul of negatief is, bedraagt het stijgingspercentage (2) procent. De verandering in de CPI zal worden berekend op basis van gegevens gepubliceerd door het toepasselijke bureau voor de statistiek in de Markt die deze Voorwaarden beheerst, of bij gebreke daarvan de schatting van Digicel, indien wettelijk toegestaan. Indien de stijging van de CPI in de door een internationale monetaire instantie, zoals het Internationaal Monetair Fonds, gepubliceerde gegevens of raming groter is dan in een nationale raming, wordt voor de jaarlijkse Prijswijziging de eerstgenoemde raming gebruikt.

 

v.             Houd er rekening mee dat de facturering begint zodra uw Dienst voor u is geïnstalleerd of geactiveerd, zelfs als u deze nog niet gebruikt (of zelfs nog niet heeft geïnstalleerd).

vi.            De omrekening van vreemde valuta in de geldende marktvaluta geschiedt tegen een wisselkoers zoals vastgesteld door de Centrale Bank van de relevante Digicel markt op de datum waarop wij de kennisgeving van de transactie en het desbetreffende bedrag ten laste van uw DIGICEL Account hebben ontvangen.

vii.           Uw maandelijkse kredietlimiet wordt aan u meegedeeld wanneer uw aanvraag wordt aanvaard.                        Wij behouden ons het recht voor uw maandelijkse kredietlimiet op elk moment en van tijd tot tijd te verhogen of te verlagen, zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat uw maandelijkse schuld uw maandelijkse kredietlimiet niet overschrijdt. Uw kredietlimiet, vastgesteld naar ons goeddunken, heeft betrekking op uw huidige gebruik. De Dienst kan worden opgeschort als uw DIGICEL Account gebruik deze limiet overschrijdt.

3.3   Waarborgsom

                                  i.        Een waarborgsom dient door u te worden betaald voordat u wordt aangesloten of opnieuw wordt aangesloten op het Digicel Netwerk en de Dienst aan u wordt verleend.

                                 ii.        De waarborgsom zal zonder rente worden terugbetaald binnen dertig [30] dagen na beëindiging van uw Dienst en deze Voorwaarden, en slechts nadat u alle aan Digicel verschuldigde bedragen heeft betaald.

                                iii.        U gaat ermee akkoord dat de waarborgsom te allen tijde kan worden gebruikt om eventuele openstaande schulden van u aan Digicel te compenseren. De waarborgsom kan niet worden gebruikt om te betalen voor de Dienst die u ontvangt door uw gebruik van de SIM kaart, met inbegrip van alle kosten in verband met het ongeoorloofd gebruik ervan.

3.4   Kosten voor te late betaling en weigering van cheques:

                                          i.    U gaat ermee akkoord dat wij voor elke factuur die op de vervaldatum niet volledig is betaald, kosten voor te late betaling in rekening kunnen brengen (met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen).

                                         ii.    Onze aanvaarding van late of gedeeltelijke betalingen (zelfs indien gemarkeerd als "Volledig Betaald" waarbij een late betaling is ontvangen) doet geen afbreuk aan ons recht om aan te dringen op betaling van de volledige verschuldigde bedragen en op een bepaalde datum. Aan u worden ook kosten in rekening gebracht voor elke cheque of ander instrument (inclusief credit card charge-backs) die om welke reden dan ook onbetaald wordt geretourneerd (behoudens de toepasselijke wetgeving en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen).

3.5   Incasso:

Indien u de bedragen die u verschuldigd bent niet volledig en op tijd betaalt, gaat u ermee akkoord dat u kunt worden onderworpen aan incasso's door ons of een extern incassobureau. Voor zover wettelijk toegestaan, moet u ons alle kosten en honoraria betalen, inclusief honoraria van advocaten, die wij redelijkerwijs moeten maken om de aan ons verschuldigde bedragen te innen. Behoudens, en voor zover niet in strijd met de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige negatieve of nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit onze rapportage van uw DIGICEL Account of betalingsinformatie of -geschiedenis aan een derde partij kredietrapportage of incassobureau.

3.6   Vergoeding voor vroegtijdige beëindiging:

Uw Aanvraagformulier, orderbevestiging of toepasselijke tarieflijst voor uw Dienst kan een minimumperiode bevatten gedurende welke u de Dienst in het in aanmerking komend plan moet handhaven ("Dienstverplichting”). U gaat ermee akkoord een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging te betalen in het geval u de Dienst en deze Voorwaarden tijdens de Dienstverplichting beëindigt.  

3.7   Toepassing van kredieten:

Terugbetaalde bedragen in de vorm van kredietnota's, contante betalingen of andere vormen omvatten alle toepasselijke belastingen, vergoedingen en toeslagen die oorspronkelijk op deze bedragen werden betaald. Kredietbedragen, zoals loyaliteitsbeloningen voor klanten, die geen terugbetaling van of korting op de voor een product of Dienst betaalde prijs inhouden, leiden niet tot de terugbetaling van enige belasting, vergoeding of toeslag die u eerder heeft betaald.

3.8    Vragen of geschillen over kosten

Als u een onjuiste factuur ontvangt of een factuur opvraagt, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de Klantenservice afdeling van DigicelBij een geschil over de facturering moet u binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf de datum van de factuur de Klantenservice afdeling van Digicel hiervan op de hoogte stellen. Indien u Digicel niet binnen deze termijn in kennis stelt, zal erin resulteren dat u afziet van uw recht om de factuur te betwisten en om deel te nemen aan enige juridische actie die voortvloeit uit een dergelijk geschil. Deze vervaltermijn geldt niet wanneer dergelijke contractuele opzeggingsbepalingen bij wet verboden zijn.

 

4.     PREPAID DIENST PLANNEN

4.1   Digicel Mobiele Prepaid Dienst Plannen ("Prepaid Dienst Plan") zijn diensten die worden geactiveerd nadat de Klant een actief Digicel Markt Dienst Plan heeft gekocht. U erkent en gaat ermee akkoord dat al deze Prepaid Dienst Plannen worden geleverd met een bepaald aantal dagen dienstverlening ("Prepaid Dienst Dagen") per Plan cyclus.

4.2   U zult toegang hebben tot de betreffende Prepaid Dienst(en) onder uw Prepaid Dienst Plan zolang u uw maximale hoeveelheid minuten of data (voor zover deze zijn afgetopt) niet heeft bereikt en/of zolang u nog Prepaid Dienst Dagen over heeft op uw Prepaid Dienst Plan cyclus.

4.3   Om uw Prepaid Dienst Plan actief te houden, moet u een Prepaid Dienst Plan kopen en inwisselen vóór de Einddatum van uw Prepaid Dienst. De Einddatum van uw Prepaid Dienst is de laatste dag van uw Prepaid Dienst Plan cyclus en wordt bepaald door de datum waarop u uw Prepaid Dienst geactiveerd heeft door een Prepaid Dienst Plan in te wisselen.

4.4   Indien u verzuimt een nieuw Prepaid Dienst Plan in te wisselen vóór de Einddatum van uw Prepaid Dienst, zal het u verboden worden de Prepaid Dienst(en) van uw aangekocht Prepaid Plan te gebruiken. Om dit te voorkomen dient u uw Prepaid Dienst actief te houden door een Prepaid Dienst Plan aan te schaffen vóór de Einddatum van uw Dienst.

4.5   U kunt nog steeds bellen naar hulpdiensten en naar de Digicel Klantenservice en gesprekken ontvangen terwijl de SIM kaart verbonden is met het Netwerk.

4.6   Ongeacht de einddatum van uw Prepaid Dienst, behoudt Digicel zich het recht voor uw Prepaid Dienst te beëindigen en elke DIGICEL Account waarvan geen gebruik wordt gemaakt gedurende een periode van drie (3) maanden te deactiveren. Indien uw DIGICEL Account is gedeactiveerd, kan deze worden gereactiveerd door een nieuw Prepaid Dienst Plan te kopen en in te wisselen. Na reactivering krijgt u een nieuw telefoonnummer toegewezen.

4.7   Zodra u met een nieuwe Prepaid Dienst Plan cyclus begint, verliest u alle ongebruikte minuten, data en Prepaid Dienst Dagen die onder uw huidig Prepaid Dienst Plan overblijven. U ontvangt geen terugbetaling of tegoed voor ongebruikte minuten, gegevens of Prepaid Dienst Dagen zodra u met een nieuwe Prepaid Dienst Plan cyclus begint.

4.8   De Diensten die bij alle Digicel Plannen horen (bijv. gesprek, tekst en data) variëren en veranderen van tijd tot tijd. Voor de laatste informatie over onze Prepaid Dienst Plannen, inclusief eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn, kunt u onze website bezoeken of bellen naar de Digicel Klantenservice afdeling.

 

5.     POSTPAID DIENST PLANNEN

5.1   Digicel Mobiele Postpaid Dienst Plannen ("Postpaid Dienst Plan") zijn diensten die inbegrepen zijn in uw specifiek Digicel Mobiele Dienst plan, dat uw maandelijkse gebruikstoewijzing en kosten voor spraak, messaging en/of datadiensten omvat (“Postpaid Dienst”); tarieven voor teveel gebruik wanneer u het maandelijks toegestane gebruik van uw tariefplan overschrijdt; tarieven per gebruik; en uw bereiksgebied.

5.2   Tenzij anders vermeld, worden ongebruikte toewijzingen voor spraak-, bericht- en datadiensten van een factureringscyclus niet overgedragen naar een andere factureringscyclus.

5.3   Alle Postpaid Dienst Plannen hebben een minimale Dienstverplichtingsperiode die is aangeduid op uw relevant Aanvraagformulier. Indien u zich heeft geabonneerd op het Postpaid Dienst Plan en uw eigen toestel gebruikt, gaat u, zodra u uw Dienst Plan activeert, ermee akkoord gebonden te zijn aan de minimale verplichtingsperiode zoals aangeduid op uw Aanvraagformulier.

5.4   Indien u uw Postpaid Dienst Plan en deze Voorwaarden binnen de minimale Dienstverplichtingsperiode beëindigd, moet u:

                                  i.        binnen minimaal dertig (30) dagen, een schriftelijke kennisgeving aan ons doen toekomen;

                                 ii.        alle toepasselijke handset en/of toestel subsidies betalen als compensatie voor de kosten gepaard gaande met het verzuim om de handsets en/of toestellen te gebruiken gedurende de minimale Dienstverplichtingsperiode; en

                                 iii.        het totaal van alle maandelijkse Dienstkosten betalen die aan Digicel verschuldigd zouden zijn voor de rest van de minimale Dienstverplichtingsperiode, ter compensatie van het verlies dat Digicel heeft geleden als gevolg van uw verzuim om de minimale Dienstverplichtingsperiode in acht te nemen.

5.5   Indien uw Postpaid Dienst Plan spraakdiensten omvat, kunt u met inachtneming van de beperkingen in deze Voorwaarden, gesprekken voeren en ontvangen binnen het bereiksgebied van uw Postpaid Dienst Plan ("Spraakdiensten"). Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor spraakdiensten die buiten het bereiksgebied van uw Postpaid Dienst Plan worden gebruikt.

5.6   Indien uw Postpaid Dienst Plan de mogelijkheid bevat om tekstberichten (SMS), foto’s of videoberichten (MMS), en/of geavanceerde chatberichten (RCS) (gezamenlijk "Berichten") te verzenden en te ontvangen, zult u, met inachtneming van de beperkingen in deze Voorwaarden, deze Berichten kunnen ontvangen en verzenden ("Berichtendienst”).               Voor apps die andere berichtenprotocollen en over-the-top berichtenapps van derden gebruiken, kunnen extra datakosten in rekening worden gebracht.

5.7   Berichten verzonden van of ontvangen op andere toestellen, inclusief maar niet beperkt tot tablets, laptops, smart watches, zullen gebruik maken van datadiensten op het Netwerk van Digicel, en zullen daarom worden aangemerkt als datagebruik op het Netwerk, en kunnen extra datakosten met zich meebrengen. Digicel garandeert geen aflevering van berichten op dergelijke andere toestellen. Digicel behoudt zich het recht voor om deze afleverperiode van dergelijke berichten zonder kennisgeving te wijzigen.

5.8   Indien uw Postpaid Dienst Plan het gebruik van data op het Netwerk omvat, zult u, met inachtneming van de beperkingen in deze Voorwaarden, kunnen surfen op het internet en toegang krijgen tot draadloze diensten, content en apps, met inbegrip van die welke het verzenden en ontvangen van e-mails, gebruik van GPS navigatie,                      streamen van video en andere gebruikelijke mobiele internetmogelijkheden mogelijk maken ("Data Dienst"). Postpaid Diensten die via de Data Dienst worden geleverd kunnen worden geleverd door Digicel of haar gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers of door derden, onderhevig aan dienstspecifieke voorwaarden.

5.9   Postpaid kosten: Gebruik en maandelijkse kosten worden gefactureerd zoals hierin gespecificeerd.                                   Uw Klantenoverzicht bevat ook een schatting van uw totale maandelijkse factuur. Als u een tariefplan selecteert dat een vooraf bepaalde toewijzing van diensten omvat (bijvoorbeeld een vooraf bepaalde hoeveelheid airtime, berichten of data), wordt een ongebruikte toewijzing van diensten van de ene factureringscyclus niet overgedragen naar een andere factureringscyclus, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald als onderdeel van een dergelijk tariefplan.                      Het gebruik op netwerken die geen eigendom zijn van Digicel is beperkt zoals voorzien in uw tariefplan. Kosten worden gebaseerd op de locatie van de site die de dienst ontvangt en uitzendt en niet op de locatie van de abonnee.

5.10  Wij behouden ons het recht voor om een krediet- of debetsaldo over te schrijven naar of van één van uw Digicel Accounts bij ons (inclusief maar niet beperkt tot accounts voor mobiele diensten, normale telefoondiensten en internetdiensten), mits wij u hiervan vooraf in kennis stellen.

5.11  Wij behouden ons het recht voor om alle openstaande en onbetwiste kosten van u te laten innen door een derde partij agent om alle kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) in verband met de inning van aan ons verschuldigde bedragen op u te verhalen.

 

6.     E-SIM ACCOUNT & INFORMATIE  

6.1   De Digicel E-Sim Dienst biedt u als abonnee:

a.      een Embedded SIM (Subscriber Identity Module) in een door Digicel geautoriseerd mobiele toestel of

b.      toegang tot het Digicel Netwerk om gebruik te maken van de Digicel Mobiele Diensten.

6.2   Mogelijk moet u één of meerdere accounts (“DIGICEL Account” of “Account”) aanmaken om onze E-Sim Diensten te kopen of te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk om te garanderen dat alle informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw DIGICEL Account, met inbegrip van contactinformatie en factureringsgegevens, juist is en actueel blijft.

6.3   Digicel is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige vervanging van een E-Sim of mobiele telefoon als de telefoon van de Klant buiten onze schuld een defecte E-Sim blijkt te hebben.

6.4   U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op of via uw DIGICEL Account. Wij garanderen de veiligheid van uw DIGICEL Account niet. U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens voor toegang tot of gebruik van uw DIGICEL Account, zoals uw wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers, fiscaal registratienummer of andere persoonlijke informatie te allen tijde veilig blijven. Indien u kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van een DIGICEL Account voor een Dienst, neem dan onmiddellijk contact met ons op

6.5   Reeds bestaande Klanten zullen ervoor zorgen dat zij alle persoonlijke gegevens opgeslagen op hun fysieke SIM kaart overbrengen, opslaan of een backup daarvan maken, alvorens hun fysieke SIM kaart over te zetten naar een  E-SIM. Digicel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige verloren, vervalste of beschadigde data als gevolg van het overzetten van een fysieke SIM kaart naar een E-SIM. Slechts uw Digicel plan zal overgedragen worden van uw fysieke SIM naar uw E-SIM.

6.6   U dient naar een geautoriseerde Digicel winkel te gaan om de E-SIM Dienst te activeren. De activering bestaat uit het scannen van een Quick Response Code (QR-code) en het downloaden van de E-SIM naar uw E-SIM compatibele mobiele telefoon. Na voltooiing van de download zal een E-SIM profiel worden aangemaakt met een nieuw telefoonnummer voor nieuwe klanten. Bestaande klanten behouden hun vorige telefoonnummer dat was toegewezen aan hun bestaande Digicel pre-paid of post-paid account.

6.7   De Dienst hierin wordt verkocht op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Digicel garandeert of waarborgt geen foutloze dienst met betrekking tot netwerkbereik, kwaliteit of beschikbaarheid.

6.8   Digicel Klanten zullen hun telefoonnummer kunnen overzetten of overdragen van een ander netwerk naar het netwerk van Digicel na betaling van de relevante overdrachtskosten en met gebruikmaking van de bestaande overdrachtsprocedure om hun nummer over te zetten naar het Digicel netwerk.

6.9   Digicel behoudt zich het recht voor, na schriftelijke kennisgeving, te allen tijde een aan u toegekend E-SIM nummer of enige andere naam, code of nummer, geassocieerd met onze Dienst, te wijzigen of te vervangen. Digicel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een aan een Klant toegewezen E-SIM nummer opnieuw toe te wijzen aan een andere Klant indien een dergelijk E-SIM nummer door Digicel of de Klant is opgeschort en langer dan drie (3) weken opgeschort blijft.

 

7.     BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DIGICEL DIENSTEN

7.1   U kunt te allen tijde één of meer van uw Digicel Diensten opzeggen of beëindigen. Indien u een Digicel Dienst wilt opzeggen, neem dan contact op met de klantenservice afdeling voor die Digicel Dienst.

7.2   Indien u een Digicel Dienst annuleert, verliest u mogelijk alle kortingen die u heeft verkregen door het bundelen van Digicel Diensten en sommige van uw resterende Digicel Diensten werken mogelijk niet, hetzij volledig, hetzij op dezelfde manier), na annulering van één van de gebundelde Digicel Diensten.

7.3   Digicel behoudt zich het recht voor enige functie of kenmerk van een Digicel Dienst te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, inclusief uw tarieven of kosten, of uw Digicel Dienst geheel te beëindigen, om welke reden dan ook, hetgeen kan inhouden, maar niet beperkt is tot:

                                  i.        elk wangedrag door u of door enige andere gebruiker van uw Digicel Diensten (zoals hieronder gedefinieerd);

                                 ii.        elke inbreuk op wettelijke beperkingen/voorschriften/procedures die van toepassing zijn op het Netwerk en de Dienst van Digicel of niet-naleving van een bevel van een rechtbank of arbiter; en

                                 iii.        enige onderbreking of verlies van uw of Digicel's rechten op toegang tot enig deel van de Digicel Netwerk faciliteiten die nodig zijn om uw Diensten te verlenen, inclusief de onderbreking of het verlies van rechten op toegang tot het land of de gebouwen waarin zich faciliteiten bevinden;

                                iv.        Wangedrag omvat maar is niet beperkt tot het volgende gedrag door u of een gebruiker van uw Digicel Diensten:

a.     elk gedrag waarvan wij redelijkerwijs menen dat het in strijd is met deze Voorwaarden of het Digicel Acceptabel Gebruik Beleid;

b.     elk gedrag waarbij beledigend, bedreigend of onredelijk gedrag wordt gebruikt tegenover één van onze werknemers of vertegenwoordigers, hetzij persoonlijk, telefonisch of schriftelijk;

c.     elk onrechtmatig, frauduleus of onwettig gebruik van enige Digicel Diensten;

d.     ons valse of misleidende informatie verstrekken over u of gebruikers van uw Digicel diensten, of uw of hun gebruik van uw Digicel diensten, inclusief onnauwkeurige informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid;

e.     elk gebruik van Digicel Diensten op een wijze die onze of andermans netwerken, klanten of activiteiten negatief beïnvloedt, of die inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, de privacy van anderen schendt, spam of beledigende berichten of oproepen genereert, of resulteert in de publicatie van bedreigend, beledigend of illegaal materiaal;

f.      elke ongeoorloofde wederverkoop van Digicel Diensten (inclusief de verkoop van gebruik van of toegang tot Digicel Diensten); en

g.     elk verzuim om alle vereiste betalingen te verrichten wanneer deze verschuldigd zijn of om voldoende bedragen in deposito te houden of een andere vorm van kredietzekerheid te betalen, alsmede elke verandering waarvan wij bepalen dat deze een risico van niet-betaling inhoudt (zoals een verslechtering van uw kredietwaardigheid);

h.     indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de Diensten op frauduleuze wijze zijn verkregen of dat er frauduleus of oneigenlijk gebruik van uw Digicel handset of SIM kaart plaatsvindt tegen ons of een derde partij;

i.      indien u een overtreding begaat op het Netwerk of enige apparatuur die eigendom is van Digicel;

j.      indien u de SIM kaart gebruikt voor commercieel gewin.

7.4   Ongeacht de reden of in geval u of wij uw Digicel Diensten beëindigen:

                                  i.        tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving, is er geen pro rata verdeling van kosten en bent u nog steeds verantwoordelijk voor de volledige maandbetaling, zelfs als uw Digicel Diensten midden in een factureringscyclus worden beëindigd;

                                 ii.        elk Digicel Account saldo of ongebruikt gedeelte voor de beëindigde Digicel Dienst (zoals een Prepaid Dienst) zal niet worden terugbetaald of gecrediteerd;

                                 iii.        uw licenties voor het gebruik van enige software verbonden aan de beëindigde Digicel Dienst worden beëindigd;

                                iv.        bent u verplicht alle apparatuur, zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden, verbonden aan de beëindigde Digicel Dienst te retourneren; en

                                 v.        Digicel behoudt zich het recht voor om alle data, bestanden of andere informatie die verband houden met u of uw Digicel Account of beëindigde Digicel Diensten te verwijderen.

7.5   Bovendien, indien u nog niet heeft voldaan aan een minimale Dienstverplichtingsperiode om een Dienst voor een bepaalde duur te behouden en ongeacht of u een Digicel Dienst annuleert of wij deze beëindigen wegens wangedrag, bent u onderworpen aan de toepasselijke kosten voor vroegtijdige beëindiging, overeenkomstig paragraaf 3.6.

7.6   Indien één van uw Digicel Diensten wordt opgeschort, blijft u verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke kosten voor die Digicel Dienst gedurende de periode van opschorting.

7.7   Indien uw toegang tot de Diensten wordt onderbroken of opgeschort, zijn wij op geen enkele wijze verplicht om de Diensten aan u te blijven leveren. Wij behouden ons echter het recht voor om een extra vergoeding in rekening te brengen indien wij besluiten om u Diensten te blijven leveren, welke vergoeding geldt voor het opnieuw aansluiten van uw Diensten op het Netwerk.

7.8   Indien u weigert deze Dienstvoorwaarden te aanvaarden, behouden wij ons het recht voor te weigeren u opnieuw aan te sluiten.

 

8.     VRIJWARING VAN GARANTIES

8.1   Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden of de toepasselijke Dienstvoorwaarden, worden Digicel Diensten geleverd op een "zoals zij zijn" en "indien beschikbaar" basis, zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook.

8.2   Voor zover wettelijk toegestaan wijzen Digicel en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun vroegere, huidige en toekomstige functionarissen, werknemers, agenten, partners, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden, uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij mondeling, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, en alle garanties die worden geïmpliceerd door een verloop van prestaties, gang van zaken of handelsgebruik.

8.3   Niemand is bevoegd om namens ons garanties af te geven.

8.4   Wij garanderen niet dat Digicel Diensten aan uw eisen zullen voldoen, van een bepaalde kwaliteit of snelheid zullen zijn, of ononderbroken, nauwkeurig, veilig, onderhouden en vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.

8.5   Wij garanderen niet dat een onbevoegd persoon geen toegang krijgt tot uw informatie of Digicel Account. Evenmin garanderen wij dat Digicel Diensten geschikt zijn voor gebruik in situaties waarin absoluut nauwkeurige gegevensoverdracht of beveiliging vereist is of die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of financieel verlies.

8.6   Wij garanderen evenmin dat Digicel Diensten compatibel zullen zijn met uw hardware of software en dat incompatibiliteit niet zal leiden tot schade of verlies van gegevens. U gebruikt Digicel Services op eigen risico.

8.7   Voor alle door Digicel geleverde handsets geldt een fabrieksgarantie van twaalf maanden tegen productiefouten.                     De fabrieksgarantie is beperkt tot reparatie van het defect of vervanging van het defecte onderdeel.                                           De fabrieksgarantie is alleen van toepassing op materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. De fabrieksgarantie is niet van toepassing op normale slijtage van de handset of op de reparatie of vervanging van batterijen of schade die direct of indirect door u is veroorzaakt.

8.8   Het servicecentrum van de fabrikant kan naar eigen goeddunken de als defect beschouwde batterijen binnen zes maanden na aankoop vervangen.

8.9   De garantie vervalt indien er bewijs is van ongeoorloofde reparaties of wijzigingen aan de handset of knoeien met het serienummer. De garantie vervalt eveneens indien er bewijs is van fysieke schade, onjuiste opslag, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing van de handset, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan vocht of vloeistof, excessieve hitte of gebruik van onderdelen, accessoires of software die niet door Digicel zijn goedgekeurd of geleverd.

8.10  Reparatie of vervanging onder de voorwaarden van de fabrieksgarantie geeft geen recht op verlenging of vernieuwing van de garantieperiode.

8.11  Klanten dienen de handleiding van de handset te raadplegen voor richtlijnen over correct gebruik en opslag van handsets. Volledige details over het reparatieproces kunnen worden verkregen door contact op te nemen met een Digicel Dealershop of Klantenservice afdeling.

 

9.     AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

9.1   U erkent en gaat ermee akkoord dat Digicel geen verzekeraar is van haar producten en Digicel Diensten, noch kan zij de juistheid van uw informatie of de privacy of veiligheid van uw DIGICEL Accounts garanderen. Verder begrijpt en aanvaardt u dat wij geen controle hebben over de handelingen en het gedrag van derden en dat u in de beste positie verkeert om uw persoonlijke informatie veilig te stellen en uw DIGICEL Accounts te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

9.2   Digicel levert telecommunicatiediensten en u gaat ermee akkoord dat Digicel niet verantwoordelijk is voor verliezen als gevolg van het gebruik door u of een derde van uw Digicel draadloos nummer of een andere Digicel dienst als bron van authenticatie of verificatie in verband met een sociale media, e-mail, financiële, cryptocurrency of andere account.

 

9.3   U erkent tevens en gaat ermee akkoord dat Digicel het recht heeft, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, de omvang en reikwijdte van haar potentiële aansprakelijkheid jegens u te beperken, en dat de mogelijkheid van Digicel om haar potentiële aansprakelijkheid jegens haar klanten contractueel te beperken haar in staat stelt haar producten en Digicel Services tegen eerlijke en redelijke prijzen aan te bieden en te leveren. Dientengevolge, voor zover wettelijk toegestaan, zijn Digicel en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun vroegere, huidige en toekomstige functionarissen, werknemers, agenten, partners, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden niet aansprakelijk jegens u, of enige bevoegde of onbevoegde gebruiker of begunstigde van Digicel producten en Diensten, voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg-, drievoudige, bestraffende of exemplarische schade, om welke reden dan ook. Afgewezen schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor persoonlijk letsel; materiële schade; of verlies van inkomsten, winsten, zaken, goodwill, gebruik, gegevens of andere materiële of immateriële verliezen (zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van deze schade) als gevolg van, bijvoorbeeld: (a) gebruik van Digicel producten en Diensten (waaronder apparatuur, software en binnen- of buitenbedrading); (b) de uitvoering of niet-uitvoering van Digicel Diensten; (c) het handelen of niet-handelen van Digicel of haar agenten met betrekking tot de levering of verstrekking van enige Digicel Diensten of die betrekking hebben op uw Digicel Account of onze relatie met u; of (d) elke actie van een derde partij, zoals onbevoegde toegang tot uw Digicel Accounts of Digicel Diensten (inclusief het gebruik van uw Digicel Accounts of Digicel Diensten om toegang te krijgen tot een account van een derde partij); of (e) elke vermeende handeling of vertegenwoordiging, verklaring, belofte of overeenkomst door Digicel of haar agenten die niet uitdrukkelijk in dit Contract is uiteengezet met betrekking tot het gebruik, de prestaties, de geschiktheid, de veiligheid, de betrouwbaarheid, de beveiliging of enig ander aspect of kenmerk van Digicel Diensten.

9.4   Bovendien, voor zover wettelijk toegestaan, zijn Digicel en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun vroegere, huidige en toekomstige functionarissen, werknemers, agenten, partners, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden niet aansprakelijk jegens u voor enige schade van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeit uit: (a) de installatie, het onderhoud, de verwijdering of de technische ondersteuning van Digicel Diensten, zelfs indien de schade het gevolg is van de gewone NALATIGHEID van onze installateur of andere vertegenwoordiger; (b) elke niet-geautoriseerde toegang tot uw Digicel Accounts of Digicel Diensten (inclusief het gebruik van uw Digicel Accounts of Digicel Diensten om toegang te krijgen tot een account van een derde partij), zelfs indien de niet-geautoriseerde toegang het resultaat was van gewone NALATIGHEID door een Digicel werknemer, vertegenwoordiger, agent, of een persoon of entiteit die beweert namens Digicel op te treden; (c) elk onvermogen om 115 of andere toepasselijke hulpdiensten te bereiken, elke vermeende verstoring van alarm- of medische bewakingssignalen, of het niet bereiken van alarm- of medische bewakingssignalen door de daarvoor bestemde meldpunten; (d) het gebruik, onvermogen tot gebruik, of het gebrek aan compatibiliteit tussen Digicel Diensten en enige hardware, software of dienst van derden, zelfs als de kosten voor de hardware, software of dienst van derden op uw Digicel factuur voorkomen; (e) het verlies van uw informatie, zoals gemiste of verwijderde

voicemails, tekstberichten, e-mails, foto's of bestanden; of (f) elke onderbreking, fout, beperking, vertraging in een Digicel Dienst of elk ander probleem veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk, door u of iets buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, milieuomstandigheden, noodsituaties, stroom- of netwerkstoringen, transmissiefouten, schade aan of reparaties van apparatuur, beperkingen in de systeemcapaciteit, niet-beschikbaarheid van radiofrequentiekanalen, overheidsacties, arbeidsgeschillen, rellen, terrorisme, of handelingen van derden.

9.5   Bovendien, tenzij bij wet verboden, is onze totale aansprakelijkheid jegens u (onder welke juridische theorie dan ook) een creditering of terugbetaling die niet hoger zal zijn dan het totale bedrag van de kosten die u ons betaald heeft voor de toepasselijke Digicel Dienst gedurende het kortste van (i) de voorafgaande periode van 24 maanden of (ii) de periode waarin u het probleem ondervond dat aanleiding gaf tot uw claims. Indien u een bedrag op uw factuur betwist, vereist Artikel 1.10 dat u ons binnen 120 dagen na de factuurdatum daarvan op de hoogte stelt. Bovendien moet u, tenzij dit bij wet verboden is, binnen twee jaar na de datum van de gebeurtenis of de feiten die aanleiding geven tot het geschil een rechtsvordering instellen, of u doet afstand van het recht om die vordering in te stellen.                             Deze contractuele beperkingsperiode wordt verlengd met 30 dagen na de indiening van een geldige Kennisgeving van Geschil overeenkomstig paragraaf 3.8 van dit Contract.

9.6   Elk van de aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Voorwaarden is van toepassing op vorderingen die u tegen derden instelt, voor zover wij verplicht zouden zijn die derde partij schadeloos te stellen. Indien het toepasselijk recht een beperking in deze Voorwaarden verbiedt, zijn alle andere beperkingen van toepassing voor zover de wet dat toestaat.

          

10.    SCHADELOOSSTELLING

10.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Digicel en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun vroegere, huidige en toekomstige functionarissen, werknemers, agenten, partners, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen enige en alle claims van enige persoon of entiteit voor schade, boetes, straffen of onkosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met, direct of indirect: (1) de toegang van u of uw Geautoriseerde Gebruikers tot, het gebruik van, of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik van een Digicel Dienst; (2) enige schending door u of uw Geautoriseerde Gebruikers van deze Voorwaarden; (3) schending van de wet door u of uw Geautoriseerde Gebruikers (met inbegrip van uw nalatigheid, opzettelijk wangedrag en inbreuk op iemands intellectuele eigendomsrechten); of (4) enige andere claim, eis, actie of klacht door een persoon of entiteit namens of via u of uw Geautoriseerde Gebruikers die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of een Digicel Dienst.

 

11.   PRIVACY

 

Wij nemen uw privacy serieus. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen, inclusief uw locatiegegevens, verwijzen wij u naar het Digicel Privacy Beleid dat u kunt vinden op https://www.digicelgroup.com/en/privacy-policy.html

 

12.   GEBRUIK DOOR KINDEREN:

12.1  Digicel is bezorgd over de veiligheid en privacy van al haar gebruikers, in het bijzonder kinderen. Om deze reden mogen kinderen onder de leeftijd van 13 jaar geen toegang krijgen tot de Digicel diensten, tenzij toegestaan door een DIGICEL Account houder die hun wettelijke voogd is. U begrijpt dat wanneer u een kind toegang geeft tot een Digicel Dienst, u uw kind toegang geeft tot de functies van die Dienst (zoals e-mail, message boards, clubs en instant messages), het internet en een breed scala aan content van derden. Vergeet niet dat Digicel Diensten zijn ontworpen om een breed publiek aan te spreken. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de functies geschikt zijn voor kinderen/minderjarigen.

12.2  Digicel beveelt u aan gebruik te maken van alle toegangscontrolemiddelen die bij Digicel Diensten worden geboden en die u, als houder van een DIGICEL Account, in staat stellen de toegang tot bepaalde types content die u ongeschikt acht voor kinderen/minderjarigen te blokkeren.

12.3  Digicel beveelt u tevens aan zorgvuldig toezicht te houden op minderjarigen bij hun gebruik van Digicel Diensten of het internet. Toegangscontrolemiddelen aangeboden via de Digicel Diensten zijn slechts bedoeld als richtlijn. Digicel, noch haar licentiegevers zijn verantwoordelijk voor enige content waartoe u of kinderen/minderjarigen toegang hebben, ongeacht of u wel of niet gebruik maakt van de toegangscontrolemiddelen die wij verschaffen. Hiernaast garanderen noch Digicel, noch haar licentiegevers, de nauwkeurigheid van deze toegangscontrolemiddelen, en u gaat ermee akkoord dat u Digicel niet aansprakelijk zult stellen voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, die geleden is als gevolg van het gebruik van de toegangscontrolemiddelen.

 

13.   TOEPASSELIJKE WETGEVING

13.1  De wetgeving van het rechtsgebied waarin wij u momenteel voorzien van Digicel Diensten (of het rechtsgebied van uw huidig factuuradres of huidig geregistreerd adres) is van toepassing op deze Voorwaarden.

 

14.   EINDGEBRUIKER LICENTIEVOORWAARDEN

14.1  Indien u zich aansluit op Digicel Diensten door een applicatie of andere software die wij beschikbaar hebben gemaakt, te gebruiken, te downloaden of te installeren, hetzij rechtstreeks of via verkopers (de “Software”), is uw gebruik van de Software onderworpen aan deze Voorwaarden en elke End User License Agreement (“EULA”) van de Software.

14.2  Wij (of voor Software van verkopers, de verkoper) blijven eigenaar van de Software. Zolang u deze Voorwaarden en enige EULA die met de Software geboden wordt, naleeft, verkrijgt u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de Software te installeren en te gebruiken op een computer of toestel die u bezit en waarover u controle heeft en om toegang te hebben tot en de Software hierop te gebruiken. Digicel is niet verantwoordelijk voor enig materiaal of content die u overdraagt, opslaat, verwijdert, opneemt of afspeelt met gebruik van de Software.

14.3  U mag de Software uitsluitend gebruiken met strikte inachtneming van deze Voorwaarden, de EULA en de voorwaarden van alle overige Digicel overeenkomsten die aan uw toestel zijn verbonden. U mag niet: (a) de Software decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden of te ontsleutelen; (b) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, vertalingen of afgeleide werken van de Software maken; (c) toepasselijke wetten, regels of voorschriften overtreden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Software; (d) eigendomskennisgevingen (inclusief kennisgevingen van auteursrechten of handelsmerken) van Digicel of haar gelieerde ondernemingen, partners, rechtverkrijgenden, opvolgers, leveranciers of licentiegevers van de Software verwijderen, wijzigen of verbergen; (e) anders dan bij wederverkoop door een door Digicel geautoriseerde wederverkoper, de Software gebruiken voor enige inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming anders dan het gebruik van de Software voor deelname aan onze Diensten; (f) de Software gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enige wijze een vervanging vormt voor enige Dienst, product of software dat door Digicel aangeboden wordt; (g) de Software gebruiken om geautomatiseerde vragen te verzenden naar enige website of om enige ongevraagde commerciële           e-mail te versturen; of (h) enige eigendomsinformatie of interface van Digicel of ander intellectueel eigendom van Digicel te gebruiken in het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, licentieverlening of  distributie van enige applicatie, accessories of toestellen voor gebruik met de Software.

 

15.   INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1  Digicel IP:

                                i.        U gaat ermee akkoord dat Software, Digicel Diensten, producten en apparatuur (“DIGICEL IP”) beschermd worden door handelsmerk-, auteurs-, patent- en intellectuele eigendomswetten en/of internationale verdragsbepalingen.

                               ii.        U gaat er ook mee akkoord dat de bron- en objectcode van DIGICEL IP en de format, bestanden, vragen,  algoritmen, structuur en organisatie van DIGICEL IP het intellectuele eigendom en de eigendoms- en vertrouwelijke informatie zijn van Digicel en haar gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers, licentiegevers en leveranciers. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, worden u geen intellectuele eigendomsrechten in of op DIGICEL IP verleend door implicatie, uitsluiting of andere juridische theorie, en alle rechten in en op DIGICEL IP die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, worden hierbij voorbehouden en gehandhaafd door Digicel. U heeft ook geen intellectuele of andere eigendomsrechten op informatie die Digicel verstrekt of gebruikt om Digicel Diensten te leveren, zoals een DIGICEL Account of aan u toegewezen telefoonnummers of e-mailadressen.

15.2  Software van Derden:

                                  i.        DIGICEL IP KAN SOFTWARE VAN DERDEN GEBRUIKEN OF BEVATTEN DIE ONDERWORPEN IS AAN OPEN BRON- EN LICENTIEVOORWAARDEN VAN DERDEN ("SOFTWARE VAN DERDEN”).                              

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD UW RECHT OM DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN TE GEBRUIKEN ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN, ONDERWORPEN IS AAN EN WORDT BEHEERST DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE OPEN BRON OF LICENTIE VAN DERDEN DIE VAN TOEPASSING IS OP DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE TOEPASSELIJKE ERKENNINGEN, LICENTIEVOORWAARDEN EN AFWIJZINGEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN ("KENNISGEVINGEN VAN SOFTWARE VAN DERDEN") EN MET INBEGRIP VAN ALLE GEPUBLICEERDE WIJZIGINGEN VAN KENNISGEVINGEN VAN SOFTWARE VAN DERDEN. IN HET GEVAL VAN EEN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DEZE VOORWAARDEN EN DE VOORWAARDEN VAN DIE LICENTIES, ZULLEN DE VOORWAARDEN VAN DIE LICENTIES UW GEBRUIK VAN DE RELEVANTE SOFTWARE VAN DERDEN BEHEERSEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOEPASSING OF ONDERDELEN DAARVAN WORDEN BESCHOUWD ALS "OPEN BRON" OF "OPENBAAR BESCHIKBARE" SOFTWARE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DIGICEL IP ONDERWORPEN IS AAN DE VOORWAARDEN VAN ALLE KENNISGEVINGEN VAN SOFTWARE VAN DERDEN.

15.3  DIGICEL Merken:

                                  i.        U gaat ermee akkoord dat alle bedrijfsnamen en hun gerelateerde logo’s en alle gerelateerde product- en dienstnamen, ontwerpnamen en slogans, handelsmerken en dienstmerken eigendom zijn van en gebruikt worden onder licentie van Digicel (de “DIGICEL Merken”). U bent niet bevoegd de DIGICEL Merken te gebruiken in enige advertentie, publicatie of op enige andere commerciële wijze, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Digicel, die voor elke of geen reden weerhouden kan worden.

15.4  INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN EN APPLICATIES GELEVERD DOOR DERDEN

                                  i.        DIGICEL IS GEEN UITGEVER VAN INFORMATIE, APPLICATIES, DIENSTEN OF OVERIGE CONTENT VAN DERDEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE MENING, ADVIES, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE, DIENSTEN OF GOEDEREN DIE DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN. Noch Digicel, noch haar content- en dienstverleners of leveranciers kunnen, bij het aanbieden van informatie, diensten, applicaties, content of producten, uw risico waarborgen of op zich nemen, op welke manier dan ook. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van derde partij informatie, applicaties, diensten, content of producten voor uw eigen risico is, waarvoor Digicel niet verantwoordelijk is, noch de veiligheid, kwaliteit of geschiktheid daarvan garandeert, en geen klantenservice, reparatie of overige hulp daarbij biedt.

                                 ii.        Derde partij content- of dienstverleners kunnen extra kosten in rekening brengen. Elke informatie die u aan derden verschaft wordt beheerst door hun beleidsregels of voorwaarden.

                                iii.        Sommige diensten geven u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot audio en visuele content van derden ("Content van Derden"), deze te bekijken, te beluisteren, ermee te communiceren, op te nemen en/of op te slaan. U begrijpt dat Digicel de toegang tot of beschikbaarheid van enige specifieke content van derden of de duur van de beschikbaarheid van enige specifieke content van derden niet garandeert. U begrijpt ook dat de Content van Derden het auteursrechtelijk beschermd materiaal is van de derde die het levert, beschermd is door auteursrecht en andere toepasselijke wetten, en niet mag worden gereproduceerd, gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of herverdeeld, zonder de schriftelijke toestemming van de derde die het leverde, behalve voor zover toegestaan onder de "eerlijk gebruik" bepalingen van de toepasselijke  auteursrechtwetten of vergelijkbare bepalingen van buitenlandse wetten in het Digicel land. U gaat ermee akkoord dat Digicel geen aansprakelijkheid heeft jegens u, of jegens iemand anders die uw Digicel diensten gebruikt, met betrekking tot enige Content van Derden.

                                iv.        Digicel behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de toegang tot enige Content van Derden of andere informatie, applicatie, diensten of producten van derden te beperken of te weigeren.

 

 

16.   TOEWIJZING EN DERDEN

16.1  Digicel kan deze Voorwaarden of delen van deze Voorwaarden overdragen aan een niet-gelieerde derde zonder uw toestemming te vragen, en zonder kennisgeving aan u. U kunt deze Voorwaarden of rechten of juridische claims die daaruit voortvloeien niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16.2  Bij overdracht van deze Voorwaarden door Digicel, zullen alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar "Digicel" "wij," "ons," of "onze" uitsluitend verwijzen naar de rechtsverkrijgende van deze Voorwaarden, en niet langer verwijzen naar Digicel of haar gelieerde ondernemingen. Vanaf de datum van een overdracht door Digicel, zal Digicel niet langer uw Dienstverlener zijn en zal de verkrijger verantwoordelijk zijn voor het verlenen van uw Diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Digicel geen aansprakelijkheid of verplichting jegens u heeft indien deze Voorwaarden door Digicel worden overgedragen, en uw verhaal voor enige aansprakelijkheid of verplichtingen is uitsluitend beperkt tot de verkrijger van deze Voorwaarden.

16.3  Behalve zoals vermeld in deze Voorwaarden, is iedereen die uw Digicel Diensten gebruikt of ervan profiteert geen derde-begunstigde die deze Voorwaarden tegen u, ons of iemand anders kan afdwingen.

 

17.   OVER DEZE VOORWAARDEN

17.1  Uw bekwaamheid om een contract te sluiten: Door over te gaan tot activering, gebruik of betaling van een Digicel Dienst, hetgeen aanvaarding van deze Voorwaarden inhoudt, bevestigt u dat u meerderjarig bent (zoals bepaald in uw respectieve jurisdictie) en dat u in staat bent bindende overeenkomsten te sluiten.

17.2  Wijzigingen aan deze Voorwaarden: Naar eigen goeddunken kunnen wij te allen tijde voorwaarden, tarieven of kosten voor enige Digicel Dienst toevoegen, wijzigen of verwijderen. Wij zullen u in kennis stellen van alle wijzigingen die materieel nadelig voor u zijn (dit omvat geen wijzigingen van kosten of toeslagen die door de overheid worden opgelegd en aan u worden doorberekend of wijzigingen van tarieven, kosten of toeslagen binnen de grenzen die in deze Voorwaarden of hierin opgenomen documenten zijn uiteengezet) door middel van e-mail, bijsluiter of bericht, tekst of ander bericht, plaatsing op de website van uw Digicel Dienst, of een andere methode die wij uitvoerbaar achten. Wij kunnen u ook naar eigen goeddunken in kennis stellen van niet-materiële wijzigingen. Uw voortgezet gebruik of betaling voor Digicel Diensten na de ingangsdatum van de wijziging betekent dat u de wijziging heeft aanvaard. Indien wij u in kennis stellen van een wezenlijke nadelige wijziging met betrekking tot een Digicel Dienst gedurende uw minimale Dienstverplichtingsperiode en u de wijziging niet aanvaardt, heeft u veertien (14) dagen de tijd om de Digicel Dienst op te zeggen zonder dat u kosten voor vervroegde beëindiging verschuldigd bent.

17.3  Tegenstrijdige voorwaarden: Deze Voorwaarden vervangen elke voorgaande onderhandeling, communicatie, overeenkomst, tussen ons met betrekking tot uw Digicel Diensten. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een toepasselijke EULA, hebben deze Voorwaarden voorrang, mits de EULA specifiek anders vaststelt. De Engelse versie van deze Voorwaarden is de originele schriftelijke versie. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie en enige vertaalde versie, zal de Engelse versie bindend zijn.

17.4  Niet-uitvoerbaarheid: Indien enige bepaling van deze Voorwaarden niet-uitvoerbaar bevonden wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

17.5  Toepasselijkheid: Hoewel u of wij deze Voorwaarden kunnen beëindigen, zullen sommige voorwaarden, op basis van hun betekenis en context, van toepassing blijven na de beëindiging. Deze voorwaarden bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot geschillenbeslechting, vrijwaring van garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en toepasselijke wetgeving.

 

17.6  Volledig Contract: Deze Voorwaarden maken deel uit van ons volledig Contract en vervangen elke voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken tussen ons of enig vertrouwen op marketing materialen of verklaringen of beloften door Digicel werknemers of agenten.

 

 

 

 

17.7  Operationele Beperkingen/Force Majeure: Digicel’s vermogen om Digicel Diensten aan te bieden is onderworpen aan de beschikbaarheid en de operationele beperkingen van de vereiste apparatuur en de daarmee gepaard gaande faciliteiten, waaronder netwerken van derden die buiten de controle zijn van Digicel. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat tijdelijke onderbrekingen of vertragingen van Digicel Diensten kunnen plaatsvinden en dat  Digicel niet aansprakelijk is hiervoor. Bovendien is Digicel niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of vertragingen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar controle, zoals oorlogen, terroristische daden of bedreigingen, burgeronrust, werkneerleggingen of onderbrekingen, natuurlijke rampen (waaronder branden, overstromingen, aardbevingen en noodweer), medische epidemieën, pandemieën of uitbraken, vernietiging van netwerkfaciliteiten of transportinfrastructuur, of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Digicel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    VERKLARENDE WOORDENLIJST

De vetgedrukte woorden in dit Contract hebben de volgende speciale betekenis:

'Aanvullende Beleidsregels’ betekent dat naast deze Voorwaarden, de diensten onderworpen zijn aan overige beleidsregels zoals het Acceptabel Gebruik Beleid, die beschikbaar zijn op de Digicel website of u kunt toegang hiertoe krijgen via de diensten zoals die van tijd tot tijd door ons bijgewerkt kunnen worden.

‘Digicel Postpaid Mobiele Telefoon Dienst’ betekent de diensten die opgenomen zijn in uw gespecificeerd Digicel Mobiele Dienst Plan die uw maandelijkse gebruikstoewijzing en kosten omvat voor voice, messaging en/of data diensten.

‘Digicel Prepaid Mobiele Telefoon Dienst’ betekent de diensten die geactiveerd zijn nadat de Klant een actief Digicel Markt Dienst Plan heeft gekocht.

'Digicel Mobiele Dienst(en)' betekent Digicel Mobiele Prepaid en Postpaid diensten waarop u zich heeft geabonneerd en/of die u  besteld heeft, waaronder alle nieuwe, aanvullende of vervangende diensten die wij kunnen overeenkomen op een latere datum aan u te leveren.

'Digicel website' betekent de website op https://www.digicelgroup.com/en.html of enig ander website adres waarover wij u kunnen informeren.

'Apparatuur' betekent elke telecommunicatie- of andere apparatuur die wij aan u leveren als een essentieel onderdeel van de levering van de Dienst(en) (waaronder upgrades en vervangingen). Dit kan bestaan uit (maar is niet beperkt tot) enige kabelmodem, set-top box, kabels en leidingen. Dit bestaat niet uit batterijen of bepaalde accessories die u bij ons kunt kopen, noch bestaat het uit enige apparatuur die u bij een door ons aanbevolen leverancier of alternatieve leverancier kunt kopen. Dit wordt 'aanvullende apparatuur' genoemd.

E-Sim Diensten’ betekent de spraak- en digitale telefonie- en aanvullende diensten die op grond van deze Voorwaarden aan u worden geleverd.

'Netwerk’ of ‘Netwerk Systeem' betekent Digicel’s telecommunicatienetwerk.

'Aanvangsdatum van de Dienst' betekent de eerste datum waarop elke Dienst beschikbaar is voor u voor gebruik of indien geen installatie vereist is, de vroegste datum waarop uw Dienst geactiveerd is of zeven dagen vanaf de datum waarop u de Dienst(en) bij ons heeft besteld.

'Dienstkosten' betekent de Digicel Mobiele Postpaid en/of Prepaid dienstkosten die bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, diensten waarop u zich heeft geabonneerd en/of die u besteld heeft, waaronder alle nieuwe, aanvullende of vervangende diensten die wij overeenkomen op een latere datum aan u te leveren.

“Software” betekent het volgende: (a) elke applicatie gerelateerd aan de Diensten of dit Contract, waaronder, maar niet beperkt tot, enige software code, script, interface, diagram, weergave, tekst, documentatie en overige componenten; (b) elke update, wijziging of verbetering hieraan; en (c) elke specifieke Digicel of verkoper’s website waar de Software u naartoe verwijst via enige browser.

 

'Voorwaarden' betekent de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document, de Aanvullende Beleidsregels, tezamen met alle details uiteengezet op het aanvraagformulier die wij u vragen te ondertekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA 1: LIJST VAN DIGICEL ENTITEITEN

ITEM 1: DIGICEL  ENTITEITEN

ITEM 2: LANDEN

Wireless Ventures (Anguilla) Limited

Anguilla

Antigua Wireless Ventures Limited

Antigua & Barbuda

Digicel Aruba Holdings B.V

Aruba

Digicel (Barbados) Limited

Barbados

Telecommunications (Bermuda and West Indies) Ltd.

Bermuda

Digicel Suriname N.V.

Suriname

Antilliano Por N.V. T/A Digicel Bonaire

Bonaire

Digicel (BVI) Limited

British Virgin Islands

Digicel (SVG) Limited

St Vincent & the Grenadines

Digicel (Cayman) Limited

Cayman

Digicel (Trinidad & Tobago) Limited

Trinidad & Tobago

Curacao Telecom N.V. T/A Digicel Curaçao

Curaçao

Digicel (Dominica) Limited

Dominica

Digicel (Grenada) Limited

Grenada

U-Mobile (Cellular) Inc. T/A Digicel Guyana

Guyana

Digicel (Jamaica) Limited

Jamaica

Caribbean Cable Communications (Montserrat) Limited

Montserrat

Digicel (St Lucia) Limited

St Lucia

Digicel St Kitts Wireless Ventures (St. Kitts & Nevis ) Limited T/A Digicel St. Kitts & Nevis

St Kitts & Nevis

Digicel Turks and Caicos Ltd

Turks & Caicos

 

 

 

 

 

Together All the Way | Digicel Suriname

Als we Better Together zeggen, menen we dat ook. Samen nieuwe dingen beleven. Samen het beste digitale leven leiden. Samen groeien.