• Home

  • legal

  • prepaid terms and conditions

Frequently asked Questions

Prepaid Plans

ALGEMENE PREPAID VOORWAARDEN

1. Contract

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Digicel Suriname  N.V. (“Digicel”, “wij”, “ons”, “onze”, “de maatschappij”) en de gebruiker (“de klant”) van mobiele telefoondiensten (respectievelijk, “dienst(en)” of “Digicel Mobiele Diensten”) en vormen wettelijke en bindende verplichtingen voor partijen als eenmaal de aanvraag is geaccepteerd voor het verlenen van diensten door middel van een bij ons gekochte, goedgekeurd mobiel toestel (“Digicel mobiel toestel”, “Digicel telefoon”, “Digicel prepaid telefoon”, “telefoon”, “handset”) en/of een Subscriber Identity Module Card (“SIM kaart”), welke eigendom is van Digicel. Dit aanvraagformulier maakt een integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.

Alle voorgaande overeenkomsten tussen de klant en ons zijn hierbij nietig door deze Voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten is de klant akkoord met deze Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de wet behouden wij ons het recht voor om wijzigingen te implementeren of eenzijdig veranderingen aan te brengen in elk product van Digicel Mobiele Dienst en/of elke Digicel Mobiele Dienst en/of deze Voorwaarden behoudens kennisgeving aan de klant van zulke wijzigingen. Deze kennisgeving kan plaatsvinden door middel van een advertentie in de nationale media en/of op onze website en/of via SMS. Indien van de diensten gebruik wordt gemaakt na de kennisgeving van wijziging zal de klant geacht worden deze te hebben geaccepteerd. Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Suriname.

2. Garantie

Alle door Digicel geleverde mobiele toestellen hebben een fabrieksgarantie van twaalf (12) maanden op fabrieksfouten. Garantie condities zijn te verkrijgen bij elke Digicel winkel of door te bellen naar onze afdelling Klantenservice.

Indien de gebruiker problemen heeft met een opwaardeerkaart kan hij bellen naar onze afdeling Klantenservice. De dealer geeft geen restitutie. 

3. Gebruik

3.1 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten, de SIM-kaart en de handset, zelfs als het gebruik zonder zijn medeweten of toestemming plaatsvindt. Alle kosten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, de SIM-kaart en/of de handset zijn voor rekening van de klant.

3.2 De klant stemt ermee in en garandeert: 

a) alleen gebruik te maken van de dienst en de SIM-kaart middels apparatuur goedgekeurd voor gebruik met ons Netwerk en die geen enkel gevaar oplevert voor personen of eigendommen en niet met enige dienst;

b) te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en aan door ons gegeven aanwijzingen;

c) ons te voorzien van de juiste informatie en ons tijdig te melden terzake relevante wijzigingen;

d) adequate voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan of ongeoorloofd gebruik of diefstal van de handset en/of SIM -kaart te voorkomen;

e) de SIM-kaart uitsluitend te gebruiken in relatie met de dienst;

f) de SIM-kaart, op verzoek van ons, aan ons te retourneren of aan iemand die namens ons bevoegd is te handelen;

g) om te voldoen aan alle redelijke verzoeken van ons, (of onze dealers), met name in verband met het onderzoek van fraude of andere strafbare feiten of zoals vereist door de wet of in een gerechtelijke procedure;

h) mee te werken met de redelijke veiligheidscontroles van ons (waaronder het opbellen van de klant);

i) de dienst en SIM-kaart niet te gebruiken voor het verzenden, ontvangen , uploaden, downloaden of anderszins faciliteren van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk , lasterlijk , van een dreigende aard, een overlast, een schending van de privacy , onwettig , immoreel of ongepast is of voor het ontvangen van call-back gesprekken;

j) geen toegang te hebben tot of gebruik te maken van Content die de IP-rechten en/ of andere rechten van derden schendt.

3.3 De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als iemand een claim instelt of dreigt een claim in te stellen of een gerechtelijke procedure tegen hem te starten in verband met het gebruik van de dienst of de Content .

3.4Wij hebben het recht om de dienst vanwege operationele redenen op te schorten, in geval van nood, voor uw veiligheid en/of om fraude te voorkomen of in gevallen waar wij directe schade zouden kunnen lijden.

3.5 Wij of onze contractuele partners kunnen links naar andere websites of bronnen voorzien. Wij accepteren noch de verantwoordelijkheid voor websites van derden noch voor de bronnen Evenmin accepteren wij de content voor deze websites en bronnen.

3.6 Voor toegang tot internet , begrijpt de klant dat alle content op het Internet met behulp van de diensten, zowel openbaar als privé geplaatst, de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze content afkomstig is. Dit betekent dat de klant, en niet wij , volledig verantwoordelijk is voor alle content die hij uploadt , downloadt, e-mailt of anderszins verzendt of ontvangt via internet toegang .

3.7 Transacties van klanten terzake aangeboden promoties en diensten door derden, met behulp van hun handset op of via de dienst (met inbegrip van toegang tot het internet) vinden uitsluitend plaats tussen de klant en de persoon met wie hij de transactie pleegt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit dergelijke transacties met derden.

3.8 Indien de klant een probleem heeft met zijn SIM-kaart, de handset, de opwaardeerkaart, de dienst, of een ander probleem met betrekking tot de dienst, dient hij in contact te treden met de Afdeling Klantenservice .

4. Vrijgeven van Informatie

Wij behouden ons het recht voor om verzoeken om account informatie te weigeren, indien wij niet kunnen vaststellen of de aanvrager daadwerkelijk de account houder is, de bevoegde contactpersoon of de account gebruiker. Wij kunnen echter wel informatie over de klant en zijn accounts vrijgeven:

  • aan bevoegd personeel of bevoegde derden;

  • in antwoord op vragen betreffende de kredietwaardigheid;

  • indien Digicel het naar eigen oordeel noodzakelijk of wenselijk acht;

  • overeenkomstig wettelijke procedures of bij dagvaarding;

  • indien dit nodig is ter bescherming van onze belangen.

Door gebruik te maken van de diensten wordt de klant geacht in te stemmen en volmacht te geven met betrekking tot het vrijgeven van informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld vanwege het vrijgeven van deze informatie of ingeval deze informatie niet accuraat of niet volledig is. Informatie of veranderingen met betrekking tot de telefoon account kan alleen plaatsvinden als de klant zich eenmaal bij ons heeft geregistreerd door het invullen en indienen van een registratiekaart.

5.Dienstverlening

Onze diensten worden verleend door middel van radio transmissie en zijn dus alleen beschikbaar binnen het bereik van onze netwerk basisstations. Zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van onze diensten wordt beïnvloed door radiostoring vanwege fysieke hindernissen, atmosferische omstandigheden en technische fouten of andere storingen op het netwerk.

Verlening van diensten vindt momenteel alleen op het netwerk plaats. Het is niet mogelijk om de Digicel prepaid mobiel toestel op een ander GSM netwerk te gebruiken (tenzij ingeval van roaming met Digicel).

6. Fair Use

Digicel behoudt zich het recht voor het netwerk te beheren om ervoor te zorgen dat alle klanten eerlijke toegang krijgen tot ons netwerk . Als klanten door ons geacht worden overmatig gebruik te maken van de dienst , kan de dienst (i) beperkt worden, hetzij in termen van algemene toegang of de download snelheden waartoe de klant is toegestaan om toegang tot de dienst te hebben of in termen van het gebruik van data door bepaalde software toepassingen, of (ii) de klant kan worden gevraagd om een alternatieve dienstenpakket aan te vragen, welke beter geschikt is voor het gebruik. Digicel kan naar eigen oordeel, van tijd tot tijd bepalen, wat kan worden verstaan onder overmatig gebruik van de dienst of overmatig gebruik van data door bepaalde software applicaties.

De klant kan gebruik maken van data binnen het dataplan waarvoor wordt betaald. In geval van overschrijding van de hoeveelheid data capaciteit, zal Digicel de klant een vergoeding per datacapaciteit in rekening brengen .

Indien de klant het niveau van dataverbruik, zoals gespecificeerd in het data plan, overschrijdt, kan Digicel de snelheid vertragen zodat alle klanten toegang hebben tot ons netwerk .

In geval de klant weigert te voldoen aan deze Fair Use of deze Fair Use niet in acht neemt, heeft Digicel het recht om eenzijdig de dienst aan de klant te beëindigen of te wijzigen .

7. Administratiekosten

Onze administratiekosten voor dienstverlening, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, maken ook een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze kosten te wijzigen en zullen de klant van deze wijziging in kennis stellen door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of via de lokale media en/of via onze website en/of via SMS.

8. Digicel Mobiele Nummers

Digicel behoudt zich het recht voor om te allen tijde een mobiel nummer dat aan een klant is toegewezen, of welke andere naam, code of nummer dan ook welke geassocieerd is met onze diensten, te wijzigen of te vervangen.

9. Telefoongids Mobiele Nummers en Caller ID

Via ons netwerk kan het telefoonnummer van de klant te zien zijn op het scherm van ontvangende mobiele toestellen.

10. Het gebruik van uw account

Wanneer de klant telefoongesprekken voert of berichten verstuurt via zijn prepaid telefoon worden er kosten gemaakt die worden afgetrokken van zijn account. De klant kan zijn account saldo opvragen door de Fast Balance code van zijn mobiele telefoon in te toetsen. Als u aan het bellen bent en uw beltegoed vervalt tijdens het gesprek, zal het gesprek worden afgebroken.

11. Opwaarderen van uw account

De klant kan zijn account te allen tijde opwaarderen door middel van de prepaid opwaardeerkaart. Elke opwaardeerkaart heeft een vervaldatum die aangeeft binnen welke periode de klant de waarde op de kaart moet gebruiken. Als de klant een nieuwe opwaardeerkaart heeft gekocht, is de vervaldatum op zijn account die van de laatste opwaardeerkaart waarmee hij zijn account heeft opgewaardeerd. Afhankelijk van de situatie zal het account van de klant de Prepaid Subscriber Life Cycle doorlopen die uit 4 verschillende standen bestaat:

Stand 1: Actief – De telefoon van de klant wordt geactiveerd als hij eenmaal zijn eerste telefoongesprek heeft gevoerd of heeft ontvangen. Het aantal dagen dat de telefoon van de klant actief blijft is afhankelijk van de waarde van de opwaardeerkaart. Elke waarde heeft een bepaald aantal dagen voordat de kaart vervalt.

Stand 2: Inactief – De telefoon van de klant wordt inactief als er geen tegoed meer op zijn account staan. In deze fase kan de klant wel telefoongesprekken ontvangen maar geen betaalde telefoongesprekken voeren. De klant kan alleen alarmnummers, gratis nummers en de Klantenservice bellen of zijn account op waarderen, wat hem weer in actieve staat zal brengen. Wanneer de periode van de gebruikte opwaardeerkaart is vervallen, zal de telefoon de-actief worden.

Stand 3: De-actief – Het account van de klant wordt de-actief wanneer de vervaldatum van zijn laatst gebruikte opwaardeerkaart is gepasseerd. Dit zal plaatsvinden zelfs als er tegoed op het account staat. Wanneer de klant de-actief wordt, heeft hij maximaal zestig (60) dagen voordat hij vervalt. Hij kan ook telefoongesprekken ontvangen maar geen betaalde telefoongesprekken voeren. Hij kan alleen alarmnummers, gratis nummers en de Klantenservice bellen of zijn account opwaarderen wat hem weer in actieve staat zal brengen. Hij zal het resterend beltegoed in zijn account voordat hij de-actief werd verliezen.

Stand 4: Vervallen – Het account van de klant vervalt als hij niet binnen zestig (60) dagen nadat hij de-actief is geworden, zijn account opwaardeert. In dit geval wordt zijn account beëindigd en zal hij worden verwijderd van het netwerk. Zijn mobiel nummer en overgebleven beltegoed raakt hij kwijt.

12. Reactivering

Indien de klant weer toegang tot het netwerk wenst te verkrijgen, zal hij een nieuwe Digicel Prepaid SIM moeten aanschaffen. Hij mag beltegoed niet overdragen aan derden en wij zijn niet verplicht om de klant te betalen of te vergoeden voor de kosten van een mobiel toestel of enig overgebleven beltegoed op zijn prepaid account.

14. Factuur

Er zal geen factuur, inclusief periodieke of gespecificeerde afschriften, of lijst van gepleegde/ontvangen telefoongesprekken, naar de klant worden verstuurd. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om de klant bewijzen te verschaffen van de huidige staat van zijn prepaid account, hoe zijn beltegoed wordt gebruikt of bewijzen van de staat van zijn account of van overige zaken.

14. SIM kaart

Alle SIM kaarten die worden verstrekt ten behoeve van diensten op ons netwerk zijn ons eigendom en moeten op ons verzoek aan ons, of aan derden die namens ons handelen, worden geretourneerd. De klant mag om geen enkele reden knoeien met de kaart. Voor een SIM kaart die beschadigingen vertoont (buiten onze schuld om) zal de klant moeten betalen voor vervanging, verruiling of reparatie daarvan. Elke SIM kaart die beschadigingen vertoont vanwege fabrieksfouten of fouten in het ontwerp kan gratis vervangen worden indien deze wordt geretourneerd binnen de aangegeven garantieperiode.

15. Mobiele toestellen

Alle Digicel mobiele toestellen die door onze bevoegde dealer worden verkocht zijn netwerk gelocked. Het is niet toegestaan voor klanten om de lock te verwijderen of deze door derden te laten verwijderen zonder nadrukkelijke toestemming van ons.

16. Verplichtingen van de Klant

De mobiele toestellen en vouchers van de klant zijn bezit en hij draagt derhalve de verantwoordelijkheid daarvoor. De klant moet alle voorzorgsmaatregelen nemen ter beveiliging daarvan. De klant stemt in met het volgende:

16.1 hij zal alleen gebruik maken van de door ons aanbevolen GSM apparatuur en faciliteiten voor het netwerk en de wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik daarvan, naleven;

16.2 hij zal gebruik maken van onze technologie op de door ons aangegeven voorwaarden wanneer deze beschikbaar wordt gesteld;

16.3 hij zal de wetten en regels die van toepassing zijn op dit netwerk en deze diensten, naleven;

16.4 hij zal onze redelijke instructies opvolgen met betrekking tot het gebruik van de apparatuur, de mobiele toestellen of diensten door ons verleend;

16.5 hij zal ons onmiddellijk in kennis stellen ingeval zijn apparatuur en/of SIM kaart is verloren, gestolen of beschadigd en dit schriftelijk bevestigen. Wij zullen de SIM kaart van de klant vervangen tegen betaling;

16.6 hij zal aan alle redelijke verzoeken van ons, of van anderen namens ons, voldoen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoeken van fraude of andere overtredingen, of waar vereist, door de wet of in gerechtelijke acties.

16.7 andere overtredingen, of waar vereist, door de wet of in gerechtelijke acties.

- hij zal het mobiele toestel niet (doen) uitvoeren uit Suriname of commercieel verhandelen ten eigen bate.

- hij zal het mobiele toestel en de SIM kaart uitsluitend in Suriname gebruiken; dit geldt echter niet in gevallen wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze roaming diensten.

Indien de maatschappij het nodig acht om haar rechten conform deze overeenkomst te doen gelden in enig gerechtelijke actie, zal de klant ons vergoeden voor alle kosten, inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand als resultaat van een dergelijk gerechtelijke actie.

17. Apparatuur en aansluiting op het netwerk

Alleen apparatuur die door ons is goedgekeurd zal door de klant worden gebruikt ter aansluiting op de diensten. De maatschappij kan van tijd tot tijd specificeren welk type apparatuur mag worden aangesloten of door de klant mag worden gebruikt met betrekking tot de diensten. De klant zal op eerste vordering onmiddellijk elk stuk apparatuur of toestel, welke niet door ons is goedgekeurd of welke niet aan onze specificaties voldoet, loskoppelen van het netwerk. In geen geval zal de klant knoeien met enige door ons aan de klant geleverde apparatuur voor gebruik met de diensten. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het onderhoud, de reparatie of de staat van de apparatuur of toestellen die niet ons eigendom zijn. De klant zal erop toezien dat alle apparatuur en toestellen, die worden gebruikt of zijn aangesloten op het netwerk, in goede staat van onderhoud verkeren.

18. Opschorting en beëindiging

De overeenkomst kan worden opgeschort en/of beëindigd zonder schriftelijke of mondelinge communicatie vooraf:

18.1 indien de klant enige wettelijke beperkingen/regels/procedures die van toepassing zijn op dit netwerk en de diensten, overtreedt;

18.2 indien de klant deze Voorwaarden niet naleeft en/of deze overtreedt;

18.3 indien tussentijdse controles, aanpassingen en/of onderhoud van het netwerk noodzakelijk zijn;

18.4 indien de klant ons in kennis stelt dat zijn Digicel handset verloren of gestolen is;

18.5 indien wij redelijkerwijze mogen vermoeden dat diensten door frauduleuze handelingen zijn verkregen of dat fraude of onbevoegd gebruik van de Digicel mobiel toestel of SIM kaart van de klant plaatsvindt tegen ons of tegen derden;

18.6 indien de klant inbreuk pleegt op het netwerk of op elke andere apparatuur van de maatschappij;

18.7 indien de klant samenspant om de maatschappij te bezwendelen;

18.8 indien de klant de SIM kaart voor commercieel gewin gebruikt;

18.9 indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die schadelijk zijn of kunnen zijn voor het functioneren van het netwerk of de maatschappij (inclusief maar niet beperkt tot handelingen die stagnatie veroorzaken);

10.10 indien, naar onze mening, aan de klant verleende diensten het functioneren van het netwerk in gevaar brengen of deze schaden, of anderen in staat stellen enige van de voorgaande handelingen te plegen met zijn apparatuur of enige handeling te plegen die niet in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en regels;

18.11 indien wij niet in staat zijn de diensten aan de klant te verlenen;

18.12 indien de klant handelingen pleegt om betaling van kosten te ontwijken of te ontlopen;

18.13 indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die moeten resulteren in het ontwijken of ontlopen van betaling van rechtmatige kosten of in het bezwendelen van de maatschappij;

18.14 indien de klant handelingen pleegt die bedoeld zijn om of moeten resulteren in bypass van de diensten.

Indien de toegang van de klant door een der omstandigheden als hierboven omschreven, wordt onderbroken of opgeschort zijn wij op geen enkele wijze verplicht om diensten aan de klant te verlenen. In dit geval behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor heraansluiting op het netwerk. Indien de klant weigert de Voorwaarden voor Dienstverlening te accepteren, behouden wij ons het recht voor om de klant niet opnieuw aan te sluiten.

19. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de klant geleden indirecte schade of bedrijfsschade (inclusief zonder beperking enige economische schade of andere schade met betrekking tot omzet, winst, zakelijke transacties of goodwill) of door anderen, die beweren dergelijke schade te hebben geleden door toedoen van de klant, vanwege een van de volgende redenen:

19.1 opschorting of het niet beschikbaar zijn van enige dienst;

19.2 opschorting of beëindiging van de overeenkomst;

19.3 onderbreking van of geen verbinding krijgen bij bellen met en naar de apparatuur;

19.4 onderbreking van of geen verbinding krijgen vanwege verzuim door derden;

19.5 gesprekken van en naar de apparatuur worden afgeluisterd of onderschept door derden;

19.6 data/informatie die van en naar de apparatuur wordt verzonden, wordt veranderd of gaat verloren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de klant met betrekking tot claims die het resultaat zijn van ons onvermogen om de diensten te verlenen vanwege omstandigheden buiten onze invloedssfeer, inclusief maar niet beperkt tot force majeure, handelingen van staatsvijanden, weersomstandigheden, ongeregeldheden, bedrijfsstakingen, oorlog, overheidsacties, handelen of nalaten van andere telecommunicatie carriers, verzuim of onvermogen van derden.

Digicel, haar aanverwante en geaffilieerde maatschappijen, hun respectieve officieren, agenten, commissarissen, directeuren, werknemers, advocaten, assuradeurs, opvolgers en rechtverkrijgenden zijn niet aansprakelijk voor of met betrekking tot gevolgen, claims, rechtshandelingen, gerechtelijke actie, rechtszaken en oorzaken voor gerechtelijke actie (ongeacht volgens de wet of in billijkheid gepaard gaande met smart), pandrechten, schulden, schade, gevallen met dodelijke afloop, verliezen of letsel (ongeacht materieel of persoonlijk, bedrijfsschade of anderszins), rechterlijke uitspraken, aansprakelijkheden, kosten van welke aard dan ook, ongeacht bekend of onbekend, vermoedelijk of niet (tezamen ‘claims van welke aard dan ook’) voortvloeiend uit of met betrekking tot onze apparatuur en/of enig elektronisch of radio systeem in apparatuur, voertuigen of vliegtuigen in zijn nabijheid, of van emissies of transmissies naar, van, door of via ons netwerk en/of onze apparatuur. Indien wij goederen en/of diensten aanbieden als agenten van een hoofd provider, kunnen wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden tegenover de klant voor het functioneren, winstverlies, emotionele of geestelijke smart of teleurstelling, of levering daarvan door zulke providers zolang wij de providers bij de klant hebben geïdentificeerd en onszelf als agent. Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken met betrekking tot (a) fraude of andere strafrechtelijke handelingen, (b) persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of, (c) enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

20. Geschillenbeslechting

Ingeval geschillen tussen ons en de gebruiker niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, is Artikel 22 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (SB 2004 No. 151) van toepassing.

21. Vrijwaring

De klant zal ons vrijwaren tegen het volgende:

21.1  alle schade of letsel dat wordt veroorzaakt aan de diensten en/of het netwerk als gevolg van zijn nalatigheid of verzuim tot naleving van de verplichtingen conform deze overeenkomst;

21.2 alle claims die voortvloeien uit zijn handelen of nalaten in combinatie met de door ons verleende diensten

22. Scheidbaarheid

Indien enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst aantasten of daar afbreuk aan doen.

23. Klantinformatie

Wij zullen de klant van tijd tot tijd informatie toesturen welke geacht wordt relevant te zijn voor de klant. Indien de klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan de klant ons hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Together All the Way | Digicel Suriname

Als we Better Together zeggen, menen we dat ook. Samen nieuwe dingen beleven. Samen het beste digitale leven leiden. Samen groeien.