• Home

  • legal

  • postpaid terms and conditions

Veelgestelde Vragen

Postpaid Plans

Algemene voorwaarden voor postpaid

1. Contract

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Digicel Suriname N.V.  (“Digicel”, “wij”, “ons”, “onze”, “de maatschappij”) en de gebruiker (“de klant”) van mobiele telefoondiensten (respectievelijk, “dienst(en)” of “Digicel Mobiele Diensten”) en vormen juridische en bindende verplichtingen voor partijen wanneer eenmaal de aanvraag voor het verlenen van diensten door middel van een bij ons gekocht, goedgekeurd mobiel toestel (“Digicel mobiel toestel”, “Digicel telefoon”, “Digicel postpaid telefoon”, “telefoon”, “handset”) en/of een Subscriber Identity Module Card (“SIM kaart”), welke eigendom is van Digicel, is geaccepteerd. Het aanvraagformulier terzake de aanvraag van de dienst(en) maakt een integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.

Aansluiting en activering zijn afhankelijk van bevredigende risicoanalyses, kredietwaardigheid en/of ontvangst van een aanbetaling. De vereiste minimum aanbetaling zal naar goeddunken van uitsluitend Digicel worden vastgesteld.

Deze Voorwaarden maken alle voorgaande overeenkomsten tussen de klant en ons ongeldig. Door gebruik te maken van de diensten gaat de klant akkoord met deze Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de wet behouden wij ons het recht voor om wijzigingen te implementeren of eenzijdig veranderingen aan te brengen in de producten van Digicel Mobiele Dienst en/of elke Digicel Mobiele Dienst en/of deze Voorwaarden, behoudens kennisgeving van zulke wijzigingen aan de klant. Deze kennisgeving kan plaatsvinden door middel van een advertentie in de locale media en/of op onze website en/of via SMS. Indien van de diensten voortgaand gebruik wordt gemaakt na de kennisgeving van wijziging zal de klant geacht worden deze te hebben geaccepteerd. Op deze Voorwaarden is het recht van Suriname van toepassing.

2. Definitie van een postpaid klant

Postpaid klanten zijn klanten die voor het gebruik van de Digicel Mobiele Diensten maandelijks worden gefactureerd, volgens de voorwaarden vervat in de Mobiele Dienst overeenkomst en op grond van het aantal diensten waarvan gebruik wordt gemaakt.

3. Definitie van een additionele service

Een additionele service is een dienst die aangevraagd kan worden als een toevoeging op uw postpaid abonnement.

4. Aanvang van de dienstperiode

De dienstverlening aan de klant vangt aan op de dag, dat wij de Digicel Mobiele Dienst(en) die hij afneemt, activeren.

5. Weigering

Een aanvraag voor de verlening van diensten kan worden geweigerd, indien:

  • de aanvrager de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

  • de aanvrager niet in staat is de vereiste informatie te verstrekken;

 

  • de aanvrager de Algemene Postpaid Voorwaarden niet accepteert.

6. Garantie

 

Alle door Digicel geleverde mobiele toestellen hebben een fabrieksgarantie van twaalf (12) maanden op fabrieksfouten. Garantie condities zijn te verkrijgen bij elke Digicel winkel of door te bellen naar onze afdeling Klantenservice.

7. Gebruik

7.1 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten, de SIM-kaart en de handset, zelfs als het gebruik zonder zijn medeweten of toestemming plaatsvindt. Alle kosten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, de SIM-kaart en/of de handset zijn voor rekening van de klant.

7.2 De klant stemt ermee in en garandeert:

    a)alleen gebruik te maken van de dienst en de SIM-kaart middels apparatuur goedgekeurd voor gebruik in ons Netwerk en die geen enkel gevaar oplevert voor personen of eigendommen of voor enige dienst;

    b) te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en aan door ons gegeven aanwijzingen;

    c) ons te voorzien van de juiste informatie en ons tijdig te informeren terzake relevante wijzigingen;

    d) adequate voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan of ongeoorloofd gebruik of diefstal van de handset en/of SIM -kaart te voorkomen;

    e) de SIM-kaart uitsluitend te gebruiken in relatie met de dienst;

    f) de SIM-kaart, op verzoek van ons, aan ons te retourneren of aan iemand die namens ons bevoegd is te handelen;

    g) om te voldoen aan alle redelijke verzoeken van ons, (of onze dealers), met name in verband met onderzoek naar fraude of andere strafbare feiten of zoals vereist door de wet of in een gerechtelijke procedure;

    h) mee te werken met de redelijke veiligheidscontroles van ons (waaronder het opbellen van de klant);

    i) de dienst en SIM-kaart niet te gebruiken voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of anderszins faciliteren van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk , lasterlijk, van een dreigende aard, een overlast, een schending van de privacy, onwettig, immoreel of ongepast is of voor het ontvangen van ‘call-back’ gesprekken;

    j) geen toegang te hebben tot of gebruik te maken van content die de IP-rechten en/ of andere rechten van derden schendt.    

7.3 De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als iemand een claim instelt of dreigt een claim in te stellen of een gerechtelijke procedure tegen hem te starten in verband met het gebruik van de dienst of de content.

7.4 Wij hebben het recht om de dienst vanwege operationele redenen op te schorten, in geval van nood, voor uw veiligheid en/of om fraude te voorkomen of in gevallen waar wij directe schade zouden kunnen lijden.

7.5 Wij of onze contractuele partners kunnen verbindingen naar andere websites of bronnen verschaffen. Wij accepteren noch de verantwoordelijkheid voor websites van derden noch voor de bronnen.

7.6 Met betrekking tot toegang tot het internet begrijpt de klant dat alle content op het Internet met behulp van de diensten, zowel openbaar als privé geplaatst, de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze content afkomstig is. Dit betekent dat de klant, en niet wij , volledig verantwoordelijk is voor alle content die hij uploadt, downloadt, e-mailt of anderszins verzendt of ontvangt via internet toegang .

7.7 Transacties van klanten terzake aangeboden promoties en diensten door derden, met behulp van hun handset op of via de dienst (met inbegrip van toegang tot het internet ) vinden uitsluitend plaats tussen de klant en de persoon met wie hij de transactie pleegt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit dergelijke transacties met derden.

7.8 Indien de klant een probleem heeft met zijn SIM-kaart, de handset, de dienst, of een ander probleem met betrekking tot de dienst, dient hij in contact te treden met de Afdeling Klantenservice.

8. Vrijgeven van Informatie

Wij behouden ons het recht voor om verzoeken om account informatie te weigeren, indien wij niet kunnen vaststellen of de aanvrager daadwerkelijk de account houder is, de bevoegde contactpersoon of de account gebruiker. Wij kunnen echter wel informatie over de klant en zijn accounts vrijgeven:

  • aan bevoegd personeel of bevoegde derden;

  • in antwoord op vragen betreffende de kredietwaardigheid;

  • indien Digicel het naar eigen oordeel noodzakelijk of wenselijk acht;

  • overeenkomstig wettelijke procedures of bij dagvaarding;

  • indien dit nodig is ter bescherming van onze belangen.

Door gebruik te maken van de diensten wordt de klant geacht in te stemmen en volmacht te geven met betrekking tot het vrijgeven van informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld vanwege het vrijgeven van deze informatie of ingeval deze informatie niet accuraat of niet volledig is. Daarnaast gaat de klant er ook mee akkoord dat wij contact mogen opnemen met alle personen die de klant als referent heeft opgegeven om de nauwkeurigheid van de account details te verifiëren.

9. Dienstverlening

Onze diensten worden verleend door middel van radio transmissie en zijn dus alleen beschikbaar binnen het bereik van onze netwerk basisstations. Zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van onze diensten wordt beïnvloed door radiostoring vanwege fysieke hindernissen, atmosferische omstandigheden en technische fouten of andere storingen op het netwerk.

10. Administratiekosten

Onze administratiekosten voor dienstverlening, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, maken ook een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze kosten te wijzigen en zullen de klant van deze wijziging in kennis stellen door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of via de locale media en/of via onze website en/of via SMS.

11. Digicel Mobiele Nummers

Digicel behoudt zich het recht voor om te allen tijde een mobiel nummer dat aan een klant is toegewezen, of welke andere naam, code of nummer dan ook welke geassocieerd is met onze diensten, te wijzigen of te vervangen.

12. Mobiele Caller ID

Via ons netwerk kan het telefoonnummer van de klant te zien zijn op het scherm van onze ontvangende mobiele toestellen.

13. Borgsom

De klant zal een borgsom moeten betalen ten einde (opnieuw) te kunnen worden aangesloten op het netwerk. Deze borgsom wordt zonder rente terugbetaald na beëindiging van de overeenkomst en nadat alle uitstaande schulden aan ons zijn geïnd. De borgsom kan te allen tijde worden aangewend ter vereffening van uitstaande schulden aan ons. Een borgsom ontslaat de klant niet van zijn plicht tot betaling voor de diensten verleend door middel van de SIM kaart, inclusief alle kosten gepaard gaande met het onbevoegde gebruik daarvan.

14. Fair Use

Digicel behoudt zich het recht voor het netwerk zodanig te beheren dat alle klanten eerlijke toegang krijgen tot ons netwerk. Als klanten naar ons oordeel overmatig gebruik maken van de dienst, dan kan de dienst (i) beperkt worden, hetzij in termen van algemene toegang of de download snelheden die aan de klant zijn toegestaan om toegang tot de dienst te hebben of in termen van het gebruik van data door bepaalde software toepassingen, of (ii) de klant kan worden gevraagd om een alternatief dienstenpakket aan te vragen, welk beter geschikt is voor zijn gebruik. Digicel kan naar eigen oordeel, van tijd tot tijd bepalen, wat kan worden verstaan onder overmatig gebruik van de dienst of overmatig gebruik van data middels bepaalde software applicaties.

De klant kan gebruik maken van data binnen het dataplan waarvoor wordt betaald. In geval van overschrijding van de hoeveelheid data capaciteit, zal Digicel de klant een vergoeding per datacapaciteit in rekening brengen.

Indien de klant het niveau van dataverbruik, zoals gespecificeerd in het data plan, overschrijdt, kan Digicel de snelheid vertragen zodat alle klanten toegang hebben tot ons netwerk.

In geval de klant weigert te voldoen aan deze Fair Use of deze Fair Use niet in acht neemt, heeft Digicel het recht om eenzijdig de dienst aan de klant te beëindigen of te wijzigen.

15. Roaming

De klant zal een door ons te bepalen borgsom moeten storten teneinde te kunnen ‘roamen’ of zijn telefoon te kunnen gebruiken op een ander GSM netwerk waarmee wij een roaming overeenkomst hebben.

16. Kredietlimiet

Wanneer zijn aanvraag is geaccepteerd zal de klant in kennis worden gesteld van zijn maandelijkse kredietlimiet. Wij behouden ons het recht voor om zijn maandelijkse kredietlimiet te allen tijde en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen of te verlagen. De klant gaat akkoord dat zijn maandelijkse schuld zijn maandelijkse kredietlimiet niet zal overschrijden. De kredietlimiet van de klant, die naar ons oordeel zal worden vastgesteld, heeft betrekking op zijn huidig gebruikersgedrag. Diensten kunnen worden stopgezet, indien zijn account gebruik deze limiet overschrijdt.

17. Betaling

Wanneer de klant gebruik maakt van de SIM kaart en/of diensten, maakt hij kosten. Administratiekosten, abonneekosten, omzetbelasting, en alle andere kosten gemaakt met betrekking tot de aan de klant verleende diensten conform deze overeenkomst zullen aan zijn kosten worden toegevoegd en zullen daar onderdeel van uitmaken. De klant gaat akkoord om deze kosten aan de maatschappij te voldoen bij één der aangewezen betalingskantoren. Wij behouden ons het recht voor om betalingen anders dan per gewaarmerkte cheque of bedrijfscheque of middels contanten te weigeren en/of niet toe te staan. Indien betaling plaatsvindt met een cheque (alleen gewaarmerkte cheques of bedrijfscheques worden geaccepteerd) of ander betaalmiddel, kan de maatschappij retourkosten in rekening brengen indien deze betalingsmethode niet in acht wordt genomen. Wij behouden ons het recht voor om betalingen per cheque te weigeren en/of niet toe te staan als eenmaal geweigerde cheques door zijn account zijn verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om op late betalingen een rente te berekenen van 5% per jaar over de officiële bankdisconto als bepaald door de Centrale Bank van Suriname. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden verlies of schade als gevolg van het gebruik van of storing in betalingsdiensten. Wij zijn in geen geval verplicht om diensten aan de klant te verlenen, indien deze niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In dit geval behouden wij ons het recht voor om, vóór hervatting van de dienstverlening, kosten in rekening te brengen voor heraansluiting en/of zijn betalingsvoorwaarden te herzien en/of zijn diensten/toepassingen te beperken. Indien de klant weigert de Voorwaarden voor Dienstverlening te accepteren, behouden wij ons het recht voor om heraansluiting van de klant te weigeren. Wij kunnen van de klant verlangen dat hij zijn schulden onmiddellijk voldoet, indien de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet nakomt of indien de klant failliet of insolvent raakt, komt te overlijden, ingeval van gerechtelijke beslaglegging, invordering of executie van de klant of zijn bezittingen, of indien de gebruikte SIM kaart niet is gebruikt conform deze overeenkomst. Facturen zullen worden verstuurd naar het factuuradres van de account houder, tenzij anders aangegeven. Facturen vermelden: vaste kosten, telefoonkosten en kredieten over dezelfde maand en eventueel eerdere facturen indien deze niet zijn voldaan. Waar van toepassing zal er omzetbelasting worden berekend op kosten. De klant komt hierbij overeen onze afschriften van een transactie als accuraat te accepteren, tenzij de klant tot onze voldoening het tegengestelde kan bewijzen. De betaling moet geschieden per de factuurdatum, d.w.z. op het moment dat de factuur beschikbaar is voor de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor facturen die per post zijn verstuurd en niet zijn ontvangen door de klant. De factuur is geacht aan de klant te zijn geleverd op de dag dat deze voor de klant beschikbaar is en opgehaald kan worden, ongeacht als de klant dit doet of niet. De klant moet zijn betalingsverplichting blijven nakomen, zelfs ingeval de postale diensten zijn verstoord, gezien het feit dat facturen anderszins kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice. Wij behouden ons het recht voor om anderszins contact op te nemen met de klant om achterstallige betalingen in te vorderen. Alle geproduceerde facturen kunnen op verzoek opnieuw worden uitgedraaid. De klant zal eventueel moeten betalen voor een nieuwe uitdraai. Wij behouden ons het recht voor om factureringsperioden te veranderen en/of tussentijdse facturen te versturen.

18. Niet-betaling

Ingeval van niet-betaling moet de klant naast het verschuldigde bedrag, vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de laatste factuur, een rente van 1% per maand op het aan ons verschuldigde bedrag betalen. Verder zijn wij bevoegd om de diensten tijdelijk stop te zetten, totdat de klant het verschuldigde bedrag inclusief rente heeft voldaan. Alle kosten voor inning van het verschuldigde bedrag ingeval van niet-betaling zijn voor rekening van de klant inclusief maar niet beperkt tot de kosten van gerechtelijke stappen, welke kosten in alle gevallen niet meer zullen bedragen dan 15% van het verschuldigde bedrag.

19. SIM kaart

Alle SIM kaarten die worden verstrekt ten behoeve van diensten op ons netwerk zijn ons eigendom en moeten op ons verzoek aan ons, of aan derden die namens ons handelen, worden geretourneerd. De klant mag om geen enkele reden knoeien met de kaart. Voor een SIM kaart die beschadigingen vertoont (buiten onze schuld om) zal de klant moeten betalen voor vervanging, verruiling of reparatie daarvan. Elke SIM kaart die beschadigingen vertoont vanwege fabrieksfouten of fouten in het ontwerp kan gratis vervangen worden indien deze wordt geretourneerd binnen de aangegeven garantieperiode.

20. Mobiele toestellen

Alle Digicel mobiele toestellen die door onze bevoegde dealer worden verkocht zijn netwerk gelocked. Het is niet toegestaan voor klanten om de lock te verwijderen of deze door derden te laten verwijderen zonder nadrukkelijke toestemming van ons.

Verwijdering van de lock wordt aangemerkt als wanprestatie die onmiddellijke ontbinding van de Mobiele Dienst overeenkomst tot gevolg heeft en welke Digicel het recht verschaft tot het eisen van een schadevergoeding. De schade zal worden begroot op de abonnementskosten voor de resterende abonnementsperiode, vermeerderd met de aanschafprijs van het mobiele toestel.

21. Meldingsplicht

De mobiele toestellen en SIM kaarten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet alle voorzorgsmaatregelen treffen ter beveiliging hiervan. De klant zal onmiddellijk melding doen van verlies, diefstal, schade of onbevoegd gebruik van zijn apparatuur en/of SIM kaart en dit schriftelijk bevestigen. De klant blijft verantwoordelijk voor alle toeslagen en kosten met betrekking tot en/of die gemaakt door zijn SIM kaart inclusief alle kosten voor het onbevoegde gebruik daarvan. Indien de klant reeds eerder een derde partij toestemming had gegeven tot gebruik van zijn handset en/of SIM kaart en nadien de toestemming heeft ingetrokken, zal de klant verantwoordelijk blijven voor alle toeslagen en kosten gemaakt door het gebruik daarvan, totdat wij in kennis zijn gesteld.

22. Beslechting van onterechte kosten

Wij moeten op de hoogte worden gesteld van onterechte kosten die op de factuur zijn vermeld. De klant zal nog steeds verantwoordelijk zijn voor rechtmatige kosten op de factuur die per de vervaldatum dienen te zijn voldaan. Wij zullen een onderzoek doen met betrekking tot de onterechte kosten en de klant op de hoogte stellen van de resultaten. Niet-betaling van rechtmatige kosten na voltooiing van het onderzoek kan resulteren in stopzetting van de diensten. Indien de onterechte kosten inderdaad abusievelijk zijn berekend zal het bedrag worden gecrediteerd op het account van de klant.

23. Geschillenbeslechting

Ingeval geschillen tussen ons en de gebruiker niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, is Artikel 22 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (SB 2004 No.151) van toepassing.

24. Verplichtingen van de klant

Door ondertekening van de aanvraag heeft de klant toegestemd in het volgende:

24.1 hij zal geldige identificatie bewijzen overleggen die voor ons acceptabel zijn;

24.2 hij zal alleen gebruik maken van de door ons aanbevolen GSM apparatuur en faciliteiten voor het netwerk en de wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik daarvan, naleven;

24.3 hij zal gebruik maken van onze technologie op de door ons aangegeven voorwaarden wanneer deze beschikbaar wordt gesteld;

24.4 hij zal ons vijf (5) dagen voor facturering schriftelijk op de hoogte stellen van enige veranderingen in zijn klantgegevens, contact informatie of financiële gegevens;

24.5 hij zal de wetten en regels die van toepassing zijn op dit netwerk en deze diensten, naleven;

24.6 hij zal onze redelijke instructies opvolgen met betrekking tot het gebruik van de apparatuur, de mobiele toestellen of diensten door ons verleend;

24.7 hij zal ons onmiddellijk in kennis stellen ingeval zijn apparatuur en/of SIM kaart is verloren, gestolen of beschadigd en dit schriftelijk bevestigen. Wij zullen de SIM kaart van de klant vervangen tegen betaling;

24.8 hij zal aan alle redelijke verzoeken van ons, of van anderen namens ons, voldoen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoeken van fraude of andere overtredingen, of waar vereist, door de wet of in gerechtelijke acties.

24.9 hij zal het mobiele toestel niet (doen) uitvoeren uit Suriname of commercieel verhandelen ten eigen bate.

24.10 hij zal het mobiele toestel en de SIM kaart uitsluitend in Suriname gebruiken; dit geldt echter niet in gevallen wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze roaming diensten.

Indien de maatschappij het nodig acht om haar rechten conform deze overeenkomst te doen gelden in enig gerechtelijke actie, zal de klant ons vergoeden voor alle kosten, inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand als resultaat van een dergelijk gerechtelijke actie.

25. Apparatuur en aansluiting op het netwerk

Alleen apparatuur die door ons is goedgekeurd zal door de klant worden gebruikt ter aansluiting op de diensten. De maatschappij kan van tijd tot tijd specificeren welk type apparatuur mag worden aangesloten of door de klant mag worden gebruikt met betrekking tot de diensten. De klant zal op eerste vordering onmiddellijk elk stuk apparatuur of toestel, welke niet door ons is goedgekeurd of welke niet aan onze specificaties voldoet, loskoppelen van het netwerk. In geen geval zal de klant knoeien met enige door ons aan de klant geleverde apparatuur voor gebruik met de diensten. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het onderhoud, de reparatie of de staat van de apparatuur of toestellen die niet ons eigendom zijn. De klant zal erop toezien dat alle apparatuur en toestellen, die worden gebruikt of zijn aangesloten op het netwerk, in goede staat van onderhoud verkeren.

26. Periode van dienstverlening

Door ondertekening van het aanvraagformulier gaat de klant akkoord met een periode voor dienstverlening zoals vastgesteld in zijn ”Mobiele Dienst Overeenkomst”.

Tenzij de klant ons schriftelijk mededeelt dat hij de Mobiele Dienst Overeenkomst na afloop van de periode van dienstverlening wenst op te zeggen, wordt deze overeenkomst geacht automatisch te zijn verlengd voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

Indien de klant besluit de dienstverlening op te zeggen voordat de overeengekomen periode van dienstverlening is afgelopen, is de klant verplicht de abonnementskosten voor de resterende tijd van de periode van dienstverlening alsmede de uitstaande rekeningen aan ons te betalen.

De opzegging dient evenwel dertig (30) dagen van te voren schriftelijk te geschieden.

27. Opschorting en beëindiging

De overeenkomst kan worden opgeschort en/of beëindigd zonder schriftelijke of mondelinge communicatie vooraf:

27.1 indien de klant enige wettelijke beperkingen/regels/procedures die van toepassing zijn op dit netwerk en de diensten, overtreedt;

27.2 indien enige door de klant verstrekte informatie vals of misleidend blijkt te zijn;

27.3 indien de klant deze Voorwaarden niet naleeft en/of deze overtreedt;

27.4 indien tussentijdse controles, aanpassingen en/of onderhoud van het netwerk noodzakelijk zijn;

27.5 ingeval van niet-betaling van uitstaande bedragen conform deze overeenkomst;

27.6 indien de klant niet voldoet aan kredietcontroles die van tijd tot tijd kunnen worden uitgevoerd;

27.7 indien wij redelijkerwijze mogen vermoeden dat de klant niet in staat is de kosten te betalen;

27.8 indien de klant ons in kennis stelt dat zijn Digicel handset en/of sim kaart verloren of gestolen is;

27.9 indien wij redelijkerwijze mogen vermoeden dat diensten door frauduleuze handelingen zijn verkregen of dat fraude of onbevoegd gebruik van het Digicel mobiel toestel of SIM kaart van de klant plaatsvindt tegen ons of tegen derden;

27.10 indien de klant inbreuk pleegt op het netwerk of op elke andere apparatuur van de maatschappij;

27.11 indien de klant samenspant om de maatschappij te bezwendelen;

27.12 indien de klant de SIM kaart voor commercieel gewin gebruikt;

27.13 indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die schadelijk zijn of kunnen zijn voor het functioneren van het netwerk of de maatschappij (inclusief maar niet beperkt tot handelingen die stagnatie veroorzaken);

27.14 indien, naar onze mening, aan de klant verleende diensten het functioneren van het netwerk in gevaar brengen of deze schaden, of anderen in staat stellen enige van de voorgaande handelingen te plegen met zijn apparatuur of enige handeling te plegen die niet in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en regels;

27.15 indien wij niet in staat zijn de diensten aan de klant te verlenen;

27.16 indien de klant handelingen pleegt om betaling van kosten te ontwijken of te ontlopen;

27.17 indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die moeten resulteren in het ontwijken of ontlopen van betaling van rechtmatige kosten of in het bezwendelen van de maatschappij;

27.18 indien de klant handelingen pleegt die bedoeld zijn om of moeten resulteren in bypass van de diensten.

Indien de toegang van de klant door een der omstandigheden als hierboven omschreven, wordt onderbroken of opgeschort zijn wij op geen enkele wijze verplicht om diensten aan de klant te verlenen. In dit geval behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor heraansluiting op het netwerk. Indien de klant weigert de Voorwaarden voor Dienstverlening te accepteren, behouden wij ons het recht voor om de klant niet opnieuw aan te sluiten.

28. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de klant geleden indirecte schade of bedrijfsschade (inclusief zonder beperking enige economische schade of andere schade met betrekking tot omzet, winst, zakelijke transacties of goodwill) of door anderen, die beweren dergelijke schade te hebben geleden door toedoen van de klant, vanwege een van de volgende redenen:

28.1 opschorting of het niet beschikbaar zijn van enige dienst;

28.2 opschorting of beëindiging van de overeenkomst;

28.3 onderbreking van of geen verbinding krijgen bij bellen met en naar de apparatuur;

28.4 onderbreking van of geen verbinding krijgen vanwege verzuim door derden;

28.5 gesprekken van en naar de apparatuur worden afgeluisterd of onderschept door derden;

28.6 data/informatie die van en naar de apparatuur wordt verzonden, wordt veranderd of gaat verloren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de klant met betrekking tot claims die het resultaat zijn van ons onvermogen om de diensten te verlenen vanwege omstandigheden buiten onze invloedssfeer, inclusief maar niet beperkt tot force majeure, handelingen van staatsvijanden, weersomstandigheden, ongeregeldheden, bedrijfsstakingen, oorlog, overheidsacties, handelen of nalaten van andere telecommunicatie carriers, verzuim of onvermogen van derden.

Digicel, haar aanverwante en geaffilieerde maatschappijen, hun respectieve officieren, agenten, commissarissen, directeuren, werknemers, advocaten, assuradeurs, opvolgers en rechtverkrijgenden zijn niet aansprakelijk voor of met betrekking tot gevolgen, claims, rechtshandelingen, gerechtelijke actie, rechtszaken en oorzaken voor gerechtelijke actie (ongeacht volgens de wet of in billijkheid gepaard gaande met smart), pandrechten, schulden, schade, gevallen met dodelijke afloop, verliezen of letsel (ongeacht materieel of persoonlijk, bedrijfsschade of anderszins), rechterlijke uitspraken, aansprakelijkheden, kosten van welke aard dan ook, ongeacht bekend of onbekend, vermoedelijk of niet (tezamen ‘claims van welke aard dan ook’) voortvloeiend uit of met betrekking tot onze apparatuur en/of enig elektronisch of radio systeem in apparatuur, voertuigen of vliegtuigen in zijn nabijheid, of van emissies of transmissies naar, van, door of via ons netwerk en/of onze apparatuur. Indien wij goederen en/of diensten aanbieden als agenten van een hoofd provider, kunnen wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden tegenover de klant voor het functioneren, winstverlies, emotionele of geestelijke smart of teleurstelling, of levering daarvan door zulke providers zolang wij de providers bij de klant hebben geïdentificeerd en onszelf als agent. Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken met betrekking tot (a) fraude of andere strafrechtelijke handelingen, (b) persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of, (c) enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

29. Vrijwaring

De klant zal ons vrijwaren tegen het volgende:

29.1 alle schade of letsel dat wordt veroorzaakt aan de diensten en/of het netwerk als gevolg van zijn nalatigheid of verzuim tot naleving van de verplichtingen conform deze overeenkomst;

29.2 alle claims die voortvloeien uit zijn handelen of nalaten in combinatie met de door ons verleende diensten.

30. Onafdwingbaarheid

Indien enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst aantasten of daar afbreuk aan doen.

31. Klantinformatie

Wij zullen de klant van tijd tot tijd informatie toesturen welke geacht wordt relevant te zijn voor de klant. Indien de klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan de klant ons hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan het gebruiken van de dienst, na te gaan of de dienst voldoet aan zijn verwachtingen. Het is in het eigen belang van de klant zich ten aanzien hiervan te doen informeren.

32. Veiligheid

De klant erkent verantwoordelijk te zijn indien derden met zijn toestemming en gebruikmakend van zijn veiligheidsvraag en antwoord zich toegang verschaffen tot en/of gebruik maken van door de klant geacquireerde diensten. Niet naleving van deze voorwaarden door de gebruiker aan wie de klant zijn veiligheidsvraag en antwoord heeft bekendgemaakt, wordt aangemerkt als niet naleving door de klant zelf.

In geval de veiligheidsvraag en antwoord bekend worden aan een onbevoegde gebruiker dient de klant ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. Wij behouden ons het recht voor de veiligheidsvraag en antwoord op elk ogenblik te veranderen en zullen wij de klant van deze verandering op de hoogte brengen middels de contactdetails die door de klant zijn verstrekt. Indien wij van mening zijn dat de veiligheidsvraag en antwoord die door de klant zijn gekozen ongepast zijn, behouden wij ons het recht voor het gebruik hiervan door de klant te verhinderen en deze op te heffen.

33. Priis geldigheid

De prijs van een Digicel mobiele telefoon wordt bevestigd op de datum van aankoop. De toekomstige aankopen zullen onderworpen zijn aan de prijzen die op dat ogenblik gelden.

 

 

 

 

Together All the Way | Digicel Suriname

Als we Better Together zeggen, menen we dat ook. Samen nieuwe dingen beleven. Samen het beste digitale leven leiden. Samen groeien.