• Home

  • legal

  • home internet terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Huisinternet

1.            Contract

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Digicel (Suriname) N.V. (“Digicel”, “wij”, “ons”, “onze”, ) en de gebruiker (“de klant”) van de LTE Home   Dienst op ons netwerk (“Digicel  LTE Home Dienst ”) en vormen wettelijke en bindende verplichtingen voor partijen als eenmaal de aanvraag is geaccepteerd voor het verlenen van diensten door middel van een bij ons gekochte ICT dienst. Dit aanvraagformulier maakt een integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.

Aansluiting en activering zijn afhankelijk van bevredigende risicoanalyses, kredietwaardigheid en/of ontvangst van een aanbetaling. De vereiste minimum aanbetaling zal uitsluitend naar goeddunken van Digicel worden vastgesteld.

Deze Voorwaarden maken alle voorgaande overeenkomsten inzake Digicel ICT diensten tussen de klant en ons ongeldig. Door gebruik te maken van de Digicel ICT diensten gaat de klant akkoord met deze Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de wet behouden wij ons het recht voor om wijzigingen te implementeren of eenzijdig veranderingen aan te brengen in de producten van Digicel ICT  diensten en/of de Digicel ICT diensten en/of deze Voorwaarden behoudens kennisgeving van zulke wijzigingen aan de klant. Deze kennisgeving kan plaatsvinden door middel van een advertentie in de locale media en/of op onze website en/of via SMS. Indien van deIDigicel ICT diensten gebruik wordt gemaakt na de kennisgeving van wijziging zal de klant geacht worden deze te hebben geaccepteerd. Op deze Voorwaarden zijn de wetten van Suriname van toepassing.

 

 

 

2.            Aanvang van de dienst periode

De dienstverlening aan de klant vangt aan op de dag dat wij de Digicel LTE Home  Dienst  die hij afneemt activeren.

 

 

3.            Weigering

Een aanvraag voor de verlening van diensten kan worden geweigerd, indien:

-       de aanvrager de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

-       de aanvrager niet in staat is de vereiste informatie te verstrekken;

-       de aanvrager de Algemene Voorwaarden niet accepteert.

 

 

4.            Vrijgeven van Informatie

Wij behouden ons het recht voor om verzoeken om account informatie te weigeren, indien wij niet kunnen vaststellen of de aanvrager daadwerkelijk de account houder is, de bevoegde contactpersoon of de account gebruiker. Wij kunnen echter wel informatie over de klant en zijn accounts vrijgeven:

-               aan bevoegd personeel of bevoegde derden;

-               in antwoord op vragen betreffende de kredietwaardigheid;

-               indien Digicel het naar eigen oordeel noodzakelijk of wenselijk acht;

-               overeenkomstig wettelijke procedures of bij dagvaarding;

-               indien dit nodig is ter bescherming van onze belangen.

Door gebruik te maken van de  Digicel LTE Home Dienst wordt de klant geacht in te stemmen en volmacht te geven met betrekking tot het vrijgeven van informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld vanwege het vrijgeven van deze informatie of ingeval deze informatie niet accuraat of niet volledig is. Daarnaast gaat de klant er ook mee akkoord dat wij contact mogen opnemen met alle personen die de klant als referent heeft opgegeven om de nauwkeurigheid van de account details te verifiëren.

 

5.            Betaling

Wanneer de klant gebruik maakt van de Digicel LTE Home Dienst , maakt hij kosten. De klant gaat akkoord om deze kosten aan Digicel j te voldoen bij een der aangewezen betalingskantoren. Wij behouden ons het recht voor om betalingen anders dan per elektronische betaling, gewaarmerkte cheque of bedrijfscheque of middels contanten te weigeren en/of niet toe te staan. Indien betaling plaatsvindt met een cheque (alleen gewaarmerkte cheques of bedrijfscheques worden geaccepteerd) of ander betaalmiddel, kan Digicel  retourkosten in rekening brengen indien deze betalingsmethode niet in acht wordt genomen. Wij behouden ons het recht voor om betalingen per cheque te weigeren en/of niet toe te staan als eenmaal geweigerde cheques door zijn account zijn verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om op late betalingen een rente te berekenen van 5% per jaar over de officiële bankdisconto als bepaald door de Centrale Bank van Suriname. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden verlies of schade als gevolg van het gebruik van of storing in betalingsdiensten. Wij zijn in geen geval verplicht om diensten aan de klant te verlenen, indien deze niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In dit geval behouden wij ons het recht voor om, vóór hervatting van de dienstverlening, kosten in rekening te brengen voor heraansluiting en/of zijn betalingsvoorwaarden te herzien en/of zijn diensten/toepassingen te beperken. Indien de klant weigert de Voorwaarden voor Dienstverlening te accepteren, behouden wij ons het recht voor om heraansluiting van de klant te weigeren. Wij kunnen van de klant verlangen dat hij zijn schulden onmiddellijk voldoet, indien de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet nakomt of indien de klant failliet of insolvent raakt, komt te overlijden, ingeval van gerechtelijke beslaglegging, invordering of executie van de klant of zijn bezittingen. Facturen zullen worden verstuurd naar het factuuradres (huisadres en/of e-mal adres) van de account houder, tenzij anders aangegeven. Facturen vermelden: vaste kosten en kredieten over dezelfde maand en eventueel eerdere facturen indien deze niet zijn voldaan. Waar van toepassing zal er omzetbelasting worden berekend op kosten. De klant komt hierbij overeen onze afschriften van een transactie als accuraat te accepteren, tenzij de klant tot onze voldoening het tegengestelde kan bewijzen. De betaling moet geschieden per de factuurdatum, d.w.z. op het moment dat de factuur beschikbaar is voor de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor facturen die per post zijn verstuurd en niet zijn ontvangen door de klant. De factuur is geacht aan de klant te zijn geleverd op de dag dat deze voor de klant beschikbaar is en opgehaald kan worden, ongeacht als de klant dit doet of niet. De klant moet zijn betalingsverplichting blijven nakomen, zelfs ingeval de postale diensten zijn verstoord, gezien het feit dat facturen anderszins kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice. Wij behouden ons het recht voor om anderszins contact op te nemen met de klant om achterstallige betalingen in te vorderen. Alle geproduceerde facturen kunnen op verzoek opnieuw worden uitgedraaid. De klant zal eventueel moeten betalen voor een nieuwe uitdraai. Wij behouden ons het recht voor om factureringsperioden te veranderen en/of tussentijdse facturen te versturen.

 

6.            Apparatuur

De klant betaalt volledig voor de installatie van de apparatuur. (TDD-LTE apparatuur) . De apparatuur blijft eigendom van Digicel.

 

 

7.            Niet-betaling

Ingeval van niet-betaling moet de klant naast het verschuldigde bedrag, vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de laatste factuur, een maandelijkse rente van 1% per maand op het aan ons verschuldigde bedrag betalen. Verder zijn wij bevoegd om de  Digicel LTE Home Dienst  tijdelijk stop te zetten, totdat de klant het verschuldigde bedrag inclusief rente heeft voldaan. Alle kosten voor inning van het verschuldigde bedrag ingeval van niet-betaling zijn voor rekening van de klant inclusief maar niet beperkt tot de kosten van gerechtelijke stappen, welke kosten in alle gevallen niet meer zullen bedragen dan 15% van het verschuldigde bedrag. Volledige stopzetting van de Digicel LTE Home Dienst zal plaatsvinden wanneer de klant, ondanks in gebreke te zijn gesteld, het verschuldigde bedrag niet betaalt.

 

8.            Overmaking in vreemde valuta

Het bedrag van een transactie in elke andere valuta dan Surinaamse Dollars zal worden gefactureerd en moet door de klant worden betaald in Surinaamse Dollars. De omrekening van vreemde valuta naar Surinaamse Dollars zal plaatsvinden conform de door de Centrale Bank van Suriname genoteerde  verkoop wisselkoers op de datum dat wij in kennis worden gesteld met betrekking tot de transactie en het bedrag dat op zijn account moet worden gestort.

 

 

9.            Beslechting van onrechtmatige kosten

Wij moeten op de hoogte worden gesteld van onrechtmatige kosten die op de factuur zijn vermeld. De klant zal nog steeds verantwoordelijk zijn voor rechtmatige kosten op de factuur die per de vervaldatum dienen te zijn voldaan. Wij zullen een onderzoek doen met betrekking tot de onrechtmatige kosten en de klant op de hoogte stellen van de resultaten. Niet-betaling van rechtmatige kosten na voltooiing van het onderzoek kan resulteren in stopzetting van de diensten. Indien de onrechtmatige kosten inderdaad abusievelijk zijn berekend zal het bedrag worden gecrediteerd op het account van de klant.

 

10.         Geschillenbeslechting

Ingeval geschillen tussen ons en de gebruiker niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, is Artikel 22 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (SB 2004 No.151) van toepassing.

 

11.         Verplichtingen van de klant

Door ondertekening van de aanvraag heeft de klant toegestemd in het volgende:

-               hij zal geldige identificatie bewijzen overleggen die voor ons acceptabel zijn;

-               hij zal alleen gebruik maken van de door ons geinstalleerde apparatuur en faciliteiten voor het netwerk en de wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik daarvan, naleven;

-               hij zal gebruik maken van onze technologie op de door ons aangegeven voorwaarden wanneer deze beschikbaar wordt gesteld;

-               hij zal ons vijf (5) dagen voor facturering schriftelijk op de hoogte stellen van enige veranderingen in zijn klantgegevens, contact informatie of financiële gegevens;

-               hij zal de wetten en regels die van toepassing zijn op dit netwerk en deze diensten, naleven;

-               hij zal onze redelijke instructies opvolgen met betrekking tot het gebruik van de apparatuur of diensten door ons verleend;

-               hij zal ons onmiddellijk in kennis stellen ingeval zijn apparatuur is gestolen of beschadigd en dit schriftelijk bevestigen.

-               hij zal aan alle redelijke verzoeken van ons, of van anderen namens ons, voldoen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoeken van fraude of andere overtredingen, of waar vereist, door de wet of in gerechtelijke acties.

-           hij zal de dienst niet commercieel verhandelen ten eigen bate. 

 

Indien Digicel j het nodig acht om haar rechten conform deze overeenkomst te doen gelden in enig gerechtelijke actie, zal de klant ons vergoeden voor alle kosten, inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand als resultaat van een dergelijk gerechtelijke actie.

 

 

12.         Apparatuur en aansluiting op het netwerk

De geïnstalleerde apparatuur is de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet alle voorzorgsmaatregelen treffen ter beveiliging hiervan.

Alleen apparatuur die door ons is goedgekeurd zal door de klant worden gebruikt ter aansluiting op de diensten. Digicel  kan van tijd tot tijd specificeren welk type apparatuur mag worden aangesloten of door de klant mag worden gebruikt met betrekking tot de  Digicel LTE Home Dienst. De klant zal op eerste vordering onmiddellijk elk stuk apparatuur, welke niet door ons is goedgekeurd of welke niet aan onze specificaties voldoet, loskoppelen van het netwerk. In geen geval zal de klant knoeien met enige door ons aan de klant geleverde apparatuur voor gebruik met de diensten. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het onderhoud, de reparatie of de staat van de apparatuur die niet ons eigendom zijn. De klant zal erop toezien dat alle apparatuur, die wordt gebruikt of zijn aangesloten op het netwerk, in goede staat van onderhoud verkeren.

 

13.         Periode van dienstverlening

Door ondertekening van het aanvraagformulier gaat de klant akkoord met een periode voor dienstverlening zoals vastgesteld in zijn ”Digicel LTE Home Dienst  Overeenkomst”.

 

Tenzij de klant ons schriftelijk mededeelt dat hij de I Digicel LTE Home Dienst Overeenkomst na afloop van de periode van dienstverlening wenst op te zeggen, wordt deze overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode van dienstverlening zoals eerder overeengekomen.

 

Indien de klant besluit de dienstverlening op te zeggen voordat de overeengekomen periode van dienstverlening is afgelopen, is de klant verplicht de kosten voor de resterende tijd van de periode van dienstverlening alsmede de uitstaande rekeningen aan ons te betalen.

De opzegging dient evenwel 30 (dertig) dagen van te voren schriftelijk te geschieden.

 

 

14.         Opschorting en beëindiging

De overeenkomst kan worden opgeschort en/of beëindigd zonder schriftelijke of mondelinge communicatie vooraf:

  indien de klant enige wettelijke beperkingen/regels/procedures die van toepassing zijn op dit netwerk en de diensten, overtreedt;

-               indien enige door de klant verstrekte informatie vals of misleidend blijkt te zijn;

-               indien de klant deze Voorwaarden niet naleeft en/of deze overtreedt;

-               indien tussentijdse controles, aanpassingen en/of onderhoud van het netwerk noodzakelijk zijn;

-               ingeval van niet-betaling van uitstaande bedragen conform deze overeenkomst;

-               indien wij redelijkerwijze mogen vermoeden dat de klant niet in staat is de kosten te betalen;

-               indien de klant ons in kennis stelt dat zijn Digicel apparatuur gestolen is;

-               indien wij redelijkerwijze mogen vermoeden dat diensten door frauduleuze handelingen zijn verkregen of dat fraude of onbevoegd gebruik van de apparatuur plaatsvindt tegen ons of tegen derden;

-               indien de klant inbreuk pleegt op het netwerk of op elke andere apparatuur van Digicel ;

-               indien de klant samenspant om Digicel  te bezwendelen;

-               indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die schadelijk zijn of kunnen zijn voor het functioneren van het netwerk of Digicel  (inclusief maar niet beperkt tot handelingen die stagnatie veroorzaken);

-               indien, naar onze mening, aan de klant verleende diensten het functioneren van het netwerk in gevaar brengen of deze schaden, of anderen in staat stellen enige van de voorgaande handelingen te plegen met zijn apparatuur of enige handeling te plegen die niet in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en regels;

-               indien wij niet in staat zijn de diensten aan de klant te verlenen;

-               indien de klant handelingen pleegt om betaling van kosten te ontwijken of te ontlopen;

-               indien, naar onze mening, de klant handelingen pleegt die moeten resulteren in het ontwijken of ontlopen van betaling van rechtmatige kosten of in het bezwendelen van Digicel ;

-               indien de klant handelingen pleegt die bedoeld zijn om of moeten resulteren in bypass van de diensten.

 

Indien de toegang van de klant door een der omstandigheden als hierboven omschreven, wordt onderbroken of opgeschort zijn wij op geen enkele wijze verplicht om diensten aan de klant te verlenen. In dit geval behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor heraansluiting op het netwerk. Indien de klant weigert de Voorwaarden voor Dienstverlening te accepteren, behouden wij ons het recht voor om de klant niet opnieuw aan te sluiten.

 

15.         Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de klant geleden indirecte schade of bedrijfsschade (inclusief zonder beperking enige economische schade of andere schade met betrekking tot omzet, winst, zakelijke transacties of goodwill) of door anderen, die beweren dergelijke schade te hebben geleden door toedoen van de klant, vanwege een van de volgende redenen:

-               opschorting of het niet beschikbaar zijn van enige dienst;

-               opschorting of beëindiging van de overeenkomst;

-               onderbreking van of geen verbinding krijgen met de apparatuur;

-               onderbreking van of geen verbinding krijgen vanwege verzuim door derden;

-               data van en naar de apparatuur worden onderschept door derden;

-               data/informatie die van en naar de apparatuur wordt verzonden, wordt veranderd of gaat verloren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de klant met betrekking tot claims die het resultaat zijn van ons onvermogen om de diensten te verlenen vanwege omstandigheden buiten onze invloedssfeer, inclusief maar niet beperkt tot force majeure, handelingen van staatsvijanden, weersomstandigheden, ongeregeldheden, bedrijfsstakingen, oorlog, overheidsacties, handelen of nalaten van andere telecommunicatie carriers, verzuim of onvermogen van derden.

Digicel, haar aanverwante en geaffilieerde maatschappijen, hun respectieve officieren, agenten, commissarissen, directeuren, werknemers, advocaten, assuradeurs, opvolgers en rechtverkrijgenden zijn niet aansprakelijk voor of met betrekking tot gevolgen, claims, rechtshandelingen, gerechtelijke actie, rechtszaken en oorzaken voor gerechtelijke actie (ongeacht volgens de wet of in billijkheid gepaard gaande met smart), pandrechten, schulden, schade, gevallen met dodelijke afloop, verliezen of letsel (ongeacht materieel of persoonlijk, bedrijfsschade of anderszins), rechterlijke uitspraken, aansprakelijkheden, kosten van welke aard dan ook, ongeacht bekend of onbekend, vermoedelijk of niet (tezamen ‘claims van welke aard dan ook’) voortvloeiend uit of met betrekking tot onze apparatuur en/of enig elektronisch of radio systeem in apparatuur, voertuigen of vliegtuigen in zijn nabijheid, of van emissies of transmissies naar, van, door of via ons netwerk en/of onze apparatuur. Indien wij goederen en/of diensten aanbieden als agenten van een hoofd provider, kunnen wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden tegenover de klant voor het functioneren, winstverlies, emotionele of geestelijke smart of teleurstelling, of levering daarvan door zulke providers zolang wij de providers bij de klant hebben geïdentificeerd en onszelf als agent. Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken met betrekking tot (a) fraude of andere strafrechtelijke handelingen, (b) persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of, (c) enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

 

16.         Vrijwaring

De klant zal ons vrijwaren tegen het volgende:

-               alle schade of letsel dat wordt veroorzaakt aan de diensten en/of het netwerk als gevolg van zijn nalatigheid of verzuim tot naleving van de verplichtingen conform deze overeenkomst;

-               alle claims die voortvloeien uit zijn handelen of nalaten in combinatie met de door ons verleende diensten.

 

17.         Onafdwingbaarheid

Indien enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst aantasten of daar afbreuk aan doen.

 

 

 

18.         Klantinformatie

Wij zullen de klant van tijd tot tijd informatie toesturen welke geacht wordt relevant te zijn voor de klant. Indien de klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan de klant ons hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan het gebruiken van de dienst, na te gaan of de dienst voldoet aan zijn verwachtingen. Het is in het eigen belang van de klant zich ten aanzien hiervan te doen informeren.

 

21.Priis geldigheid

De prijs van de Digicel LTE Home Dienst   wordt bevestigd op de datum van aankoop. De toekomstige aankopen zullen onderworpen zijn aan de prijzen die op dat ogenblik gelden.

 

22. Garantievoorwaarden

 

Digicel geeft in relatie tot de Digicel LTE Home Dienst Overeenkomst garantie op door haar geleverde installatieapparatuur tegen defecten van technische aard, fabricagefouten en defecten aan de apparatuur gedurende de periode na datum van aankoop.

 

Voor de betreffende apparatuur waarvoor een garantiebewijs is afgegeven, is een garantieperiode van 6 (zes) maanden van toepassing.

 

Voor de noodzakelijke arbeid of vervanging van defecte onderdelen die onder de garantievoorwaarden vallen, zullen geen kosten berekend worden. Vervanging van defecte onderdelen of reparaties aan de apparatuur of aan onderdelen hiervan verlengen de garantietermijn van 6 (zes) maanden niet. De keuze voor reparatie en/of vervanging is voorbehouden aan Digicel. Reparatie onder garantie wordt uitgevoerd door Digicel.

 

Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van de ondertekende overeenkomst en het garantiebewijs.

 

De garantie is niet van toepassing bij schade of defecten veroorzaakt door:

Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage of verwaarlozing.

Elke ongeautoriseerde modificatie of verplaatsing van de apparatuur.

 

De garantie is persoonsgebonden en geldt slechts eenmalig voor degene die zich via de daartoe geëigende wijze bij Digicel heeft geregistreerd.

 

 

Together All the Way | Digicel Suriname

Als we Better Together zeggen, menen we dat ook. Samen nieuwe dingen beleven. Samen het beste digitale leven leiden. Samen groeien.