Nazara

Please select your language

Nazara

1.  Kisa Digicel Games Club ye?

Games Club Digicel la se yon enskripsyon sou yon potay pou apparèy mobil qui bay posiblite pou telechaje ak jwe yon pakèt jwèt pou mobil tout tan enskripsyon w lan aktif. Ou ka abone apati de HTG 10.00 pa jou, HTG 30.00 pa semenn ak HTG 100.00 pa mwa. Depiw abone nan Games Club Digicel la, wap gen bezwen yon koneksyon entènèt aktif pou ka valide eta abònman w lan, pou kapab jwe.

2.  Ki kotem ka jwenn jwèt pou aparèy mobil ke Digicel ofri sou telefòn mwen an

Ou dwe konekte sou http//games.digicelgroup.com sou mobil ou nan sou navigatè aparèy mobile(WAP/Services Browser).

Ou ka chwazi yon lis jwèt mobil

Sonje pou make yo pou ka rantre fasil

Men kèk direktiv pou EDE w konekte.

Pou ka gade oswa achte yon jwèt, tanpri rasire w aparèy ou a konfigire ak paramèt Entènèt Mobile(WAP/GPRS)

Wap itilize yon modèl aparèy ki konpatib ak jwèt telefon mobil yo.

Nou rekomande w anrejistre jwèt ou fin telechaje a nan kat memwa w - Si w gen youn nan telefon w a.

3.  Koman m ka jwenn lyen Games Club Digicel la?

4.  Koman m ka telechaje Jwet yo apati Games Clud Digicel la?

Ou ka navige sou potay la epi telechaje jwèt yo lew klike sou bouton Telechaje a

5.  Koman m ka jwe Jwet yo?

Ou gen aksè pou a jwèt yo oswa dosye aplikasyon yo sou telefon ou pou ka jwe jwèt yo. Wap jwenn enstriksyon pou jwe jwèt la anndan l'

6.  Konbyen map peye poum jwe jwet yo?

Si w' chwazi pou enskri nan Games Club Digicel la, ou ka telechaje yon kantite jwèt ilimite, epi w' ka jwe yo tout tan abònman w lan aktif. Abònman disponib apati HTG 10.00 pa jou, HTG 30.00 pa semenn and HTG 100.00 pa mwa.

7.  Si mwen chwazi opsyon Abone a, konbyen tan abonman m nan ap dire?

Peryòd abònman w lan ap depann de peryod ou te chwazi an - plan pa jou ap aktive pou 24h, plan pa semenn ap aktive pou 7 jou, plan pa mwa ap aktive pou 30 jou. Alafen chak peryòd, plan w' lan ap renouvle automatikman.

8.  Mwen vle we kile abonman m nan ap renouvle

Ale nan seksyon "Kont Pam" nan pou wè nan list la jwèt ou te telechaje yo.

9.  kouman mwen kapab jwenn yon jwèt byen presi sou Digicel Games Club.

Games Club Digicel la gen yon sel plan aksè ilimite pou plis pase 700 jwèt. Si w konnen non jwèt la oswa yon non pasyèl jwèt la, ou ka jis tape non an nan ba rechèch la. Osinon, ou ka pakouri diferant kategery yo pou ka jwenn sa wap chache a.

10.  Ki kotem ka jwenn jwèt mwen te telechaje deja yo? Kouman m' ka fè poum telechaje menm jwèt yo anko? Eske mwen dwe peye ankò pou jwèt sa yo, mwen te deja achte yo?

Ale sou "Kont Pam" pou ka wè lis jwèt ou getan telechaje jou ki pase yo.

11.  Kouman mwen ka desinskri sou Games Club

Pou ka dezabone nenpòt kilè, voye STOP ou EXIT bay 6501 la.

12.  Kouman mwen ka voye komantè mwen yo sou Games Club?

Ou ka ekri nou sou email sa: latam@nazara.com

13.  Si mwen chwazi pran abònman, konbyen tan abònman mwen an ap dire?

si ou chwazi pou abone w a Games Club Digicel la, w'ap ka telechaje on pakèt jwèt ke w'ap ka jwe tout tan abònman w' lan disponib apati 10HTG pa jou, 30HTG pa semenn et 100HTG pa mwa.

14.  Mwen paka louvri jwèt la

Ou kapab telechaje youn nan jwèt abònman yo; W'ap wè sa si yon fenèt kap lanse yo ki ka bay plisyè opsyon abònman tankou, HTG 10.00/jou ou HTG 30.00/semèn, etc. jwèt sa yo ap few peye/ tcheke siw peye oswa siw pa peye abònman w' lan depi lè jwèt la fenk komanse li ka menm pa komanse si lajan w' gen sou kont ou an pa kont.

15.  Jwèt la tap mache byen pròp ayè, men jodi li pa vle mache.

Sa ka rive w telechaje youn nan jwèt abònman yo; W'ap wè sa si yon fenèt kap lanse yo ki ka bay plisyè opsyon abònman tankou, 10HTG/jou ou 30 HTG/semèn, etc. jwèt sa yo ka pa mache 2e jou/semènn siw pa gen kont kòb sou kont ou sa ki fòse nou renouvle abònman w' lan.

16.  Mwen jwenn yon erè 'Balans ou trò piti, Rechaje kont ou eseye anko', sa sa vle di?

Mesaj sa parèt lè ou pa gen ase lajan sou kont ou oswa abònman pa jou, pa semenn osaw pa mwa w' la pa mache janl ta dwe mache a. Tanpri mete lajan sou kont ou pou ka kontinye profite de jwèt sa yo sou Games club Digicel la.

 

Creole

1. Mesi pou entere w nan sevis sa a! Li disponib pou tout kliyan Digicel!

2. Si w peze SEND wap anrejistre nan sevis jwet Digicel la epi aksepte tem ak kondisyon nou yo.

3. Nap retire pri sevis la sou kont prepeye oswa pospeye Digicel ou

4. Pou soti nan sevis la, kliyan an dwe voye STOP oswa EXIT bay 6501. Ou pap peye pou soti nan sevis la

5. Kliyan an ka jwe nenpot Jwet li telechaje sou telefon Digicel li kantite fwa li swete a depi l anrejistre nan sevis la

6. Digicel gen dwa poul pote chanjman nan tem ak kondisyon yo nenpot moman. Nan ka sa a, nap anonse chanjman sa yo nan Radio oswa nan mesaj nap voye pou kliyan yo. Yonfwa sa fin fet, nap aplike chanjman yo nan dat ki te mansyone nan kominikasyon yo.

7. Digicel gen dwa poul kanpe, sispann oswa modifye sevis la le genyen fwod, viris oswa lot pwoblem teknik ki ka afekte administrasyon an oswa sekirite Konpayi a.

English

1. Thanks for your interest in our gaming Service! It is available to all Digicel customers.

2. Upon pressing SEND you will be registered in Digicel’s “Gaming App” Service and you accept and agree to our terms and conditions.

3. The Cost of this service will be deducted from phone credit for prepaid customers or charge in the bill for post-paid customers

4. To unregister, the Customer should text “STOP” or "EXIT" to 6501. There is no charge to unregister.

5. The Customer can play any downloaded game as many times as he or she wishes once service is active.

6. Digicel, reserves the right to at any time vary the terms of the Service and to amend its Terms and Conditions. In any of these events notice will be given via media advertisements or messages to subscribers and will be effective immediately or as of the date referred to in such notifications.

7. Digicel, reserves the right to terminate, cancel, suspend and/or modify the Service if any fraud, virus or other technical problem corrupts the administration, security, or safety.

Contactez- Nous
Contactez -nous au sujet des services.
Aidez Moi?
Trouver des informations importantes de Digicel.
Live Chat
Live chat disponible tous les jours de 8:00am à 10:00pm.
Nazara