Deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst

Please select your country
Please select your language

DIGICEL GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst  is  samengesteld en opgesteld in de  Nederlandse taal, waarbij deze taal op elk gebied bepalend zal zijn. Elk Nederlands sprekend Gebied van Digicel wordt afzonderlijk aangeduid als “het Gebied”. Elke vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst, naar elke overige taal, zal slechts als referentie dienen en zal geen wettig of overig effect hebben . Elke gekapitaliseerde voorwaarde, niet beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst, zal de betekenis hebben zoals uiteengezet in de DIGICEL Privacy Statement.

DIGICEL, zoals adequaat hieronder aangeduid als ("wij" of "DIGICEL"), zal het beheer blijven uitvoeren over de internet websites bij DIGICELSPACE.com en Digicelgroup.com (gezamenlijk genoemd de "Site", waaronder ook alle navolgende websites). Wij bieden u (“u” of “Gebruiker”) de Diensten (zoals hieronder omschreven)  aan via de Site, en onder de algemene voorwaarden  van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, alsmede onder enige additionele voorwaarden zoals die aan u verstrekt kunnen worden gedurende het gebruik van de Diensten (de “Algemene Voorwaarden ”). U heeft slechts toegang tot de Site en Dienst d.m.v. gebruik van een  Device (omschreven als elke Basic, Feature of Smart Phone, elke Windows PC, MAC of tablet, waaronder doch niet beperkt door, enige  computer die opereert op iOS, Android of Windows systemen), indien de Device is uitgerust voor of compatibel is met, deze Dienst. Indien uw Device niet als zodanig is uitgerust komt u overeen dat wij dit voor u in orde zullen maken middels het installeren van de nodige applicaties of SIM’s, onderworpen aan de algemene voorwaarden zoals deze door ons geschikt geacht worden.

 

Door toegang te verkrijgen tot of door gebruik te maken van de Dienst of door “Akkoord” te klikken, komt u overeen dat uw gebruik van de Dienst beheerst zal worden door  deze Algemene Voorwaarden en  dat u akkoord gaat met alle  regels die aan u beschikbaar gesteld worden binnen de Dienst. Onderstaande Algemene Voorwaarden en enige overige regels en beleidsrichtlijnen zoals vastgesteld op  de  Site (waarvan allen opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden, waaronder doch niet beperkt tot het Privacy Beleid), maken deel uit van de totale overeenkomst tussen u en DIGICEL en zullen voorrang hebben boven alle voorgaande overeenkomsten tussen ons. DIGICEL kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. DIGICEL beveelt aan dat u de Algemene Voorwaarden op regelmatige basis doorneemt. U mag geen gebruik maken van de Dienst en u mag eveneens de Algemene Voorwaarden  niet accepteren indien u de wettige leeftijd niet heeft bereikt voor het aangaan van een bindende overeenkomst met DIGICEL. U komt overeen dat u alleen  aansprakelijk bent (en dat  DIGICEL geen verantwoordelijkheid draagt jegens u of enige derde partij), voor  niet nakoming van uw verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden  en voor de consequenties van de  niet nakoming . Indien u het oneens bent met enige aangepaste voorwaarde voor de  Dienst, dient u uw gebruik van deze Dienst te discontinueren.

1. DIENSTEN

De Dienst is een op Cloud gebaseerde opslagplaats voor Content  en Data, back up en naslagfuncties, beheerd via Digicel Space welke toegankelijk is middels een  Cloud computersysteem, een web service application programming interface (API) of via applicaties die van  API gebruik maken, een Cloud opslag  gateway, Web-based Content   management systeem of zulke overige mechanismen zoals Digicel van tijd tot tijd kan vaststellen. Daar waar wij een wijziging aanbrengen aan de methode door middel waarvan de Dienst wordt aangeboden, zullen wij u schriftelijk in kennis stellen van zulke wijziging en zal bij elk gebruik van u hiernavolgend, de wijziging door u geacht zijn te zijn geaccepteerd.

DIGICEL zal u slechts toegang verlenen indien u registreert bij  DIGICELSPACE voor de DIGICEL Dienst (welke  u in staat stelt uw PIM data en Rich Media Data op te slaan en te synchroniseren), diensten voor applicatieontwerpers en/of diensten voor uitgeversinformatie (de "Dienst" of "Diensten"). Gebruik van de Diensten is beperkt tot persoonlijke of interne bedrijfsdoeleinden en niet voor distributie aan, of gebruik namens, anderen. PIM Data bestaat uit uw persoonlijke  informatie beheerbestanden (waaronder uw elektronische "rolodex", contactenlijst en kalender). Rich Media Data bestaat uit uw foto(s), video(s), bestand(en) voice notes en berichten en muziek. Als u zich eenmaal heeft aangemeld voor het gebruik van de Diensten zal uw account een bepaald niveau opslagcapaciteit toegewezen krijgen dat bepaald wordt door DIGICEL. Van u zal vereist worden dat u aangeeft voor welke data u de Diensten zult gebruiken en op basis van de capaciteit van de device die u gebruikt zult u toegang kunnen hebben tot de Dienst. DIGICEL is gerechtigd, naar eigen oordeel, de opslagcapaciteit en het maximum daarvan te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. DIGICEL is eveneens gerechtigd een specifieke hoeveelheid opslagcapaciteit en maximum aan u toe te wijzen, zonder kosten, welke zij van tijd tot tijd kan aanpassen. Digicel zal u de Dienst slechts  aanbieden indien u een Device of één of meerdere van de volgende handsets gebruikt:- Een Basic Phone d.w.z. een mobiele telefoon die slechts de simpele functionaliteit toestaat van het maken en ontvangen van gesprekken en tekstberichten en die niet is vervaardigd voor  dataverkeer en welke speciaal voor deze Dienst ingesteld  moet worden; een Feature phone is een mobiele telefoon die features bevat zoals de mogelijkheid om toegang te hebben tot internet en het opslaan en afspelen van muziek, doch die een geavanceerde computerfunctionaliteit ontbreekt en niet in staat is apps te downloaden; en een Smartphone welke een mobiele telefoon is die veel van de functies van een computer uitvoert en internettoegang heeft alsook een functioneringssysteem dat in staat is gedownloade apps te beheren. Een smartphone kan opereren via Android, IOS Windows of Blackberry Operating Systemen.

Mits uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle nieuwe online diensten aangeboden door DIGICEL of features die de huidige diensten vergroten of verhogen, onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden..

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten en u bent eveneens verantwoordelijk voor betaling van enige derde partij kosten (zoals internet  service providers, airtime kosten of mobiel operator/carrier dataplan kosten of vergunningskosten) gepaard gaande met zulke toegang. Hiernaast bent u verplicht en aansprakelijk voor alle equipement die  noodzakelijk is voor toegang tot de Diensten die compatibel moeten zijn met de Dienst.

BETALING & KOSTEN

U kunt gebruik maken van zowel de  Pre-paid als de Post Paid Dienst. Indien u gebruik maakt van de Pre-paid dienst zullen wij  de kosten aftrekken van uw beltegoed op uw handset, vanaf de datum van activering van de Dienst, in perioden van dertig (30) dagen. Bij het verlopen van de dertig (30) dagen zullen wij u automatisch kosten in rekening brengen voor de komende dertig (30) dagen en de Dienst voor navolgende perioden van dertig (30) dagen continueren mits u ervoor kiest de Dienst te beëindigen. Indien u kiest voor de Post Paid dienst zullen wij u maandelijks factureren binnen dezelfde cyclus als uw standaard factureringscyclus. De betalingen zullen verschuldigd zijn volgens de standaard factureringscyclus die van toepassing is voor uw Digicel post-paid dienst en moeten voldaan worden zonder verdere betalingseis.

2. REGISTRATIE

Indien u zich aanmeldt voor de Diensten op DIGICELSPACE, komt u overeen: (a) waarachtige, accurate, hedendaagse en complete informatie te verschaffen over uw persoon zoals vereist op het registratieformulier (uw "Account Data") en (b) de juistheid en volledigheid van de Account Data te behouden. U kunt zich op uw Device aanmelden middels gebruik van elke actieve en  opgewaardeerde SIM afgegeven door of op het Digicel netwerk of middels gebruik van de goedgekeurde handsets.

3. PRIVACY VERKLARING

Digicel komt overeen uw PIM Data geheim en confidentieel te houden en zal uw informatie niet overdragen aan enige derde partij zonder uw nadrukkelijke goedkeuring. Middels acceptatie van de Dienst komt u echter uitdrukkelijk overeen dat wij tussenpersonen of derden mogen betrekken door wie en middels wie de Diensten uitgevoerd zullen worden, mits deze partijen gebonden zijn middels een overeenkomst met ons om hetzelfde of een hoger niveau van waarborg  m.b.t. de bescherming van uw PIM Data te behouden. Wij behouden echter het recht de Dienst in of buiten  het Gebied uit te voeren, mits de rechten van geheimhouding en confidentialiteit waar uw PIM Data aan onderworpen is m.b.t. de Dienst die binnen het Gebied  geboden wordt, gewaarborgd zijn of enige overige data of Content  opgeslagen is of anderzijds door ons bewaard wordt binnen een gebied dat  valt onder een Safe Harbour certificering. Wij kunnen een privacy verklaring opstellen waarin onze datamethodes zijn vastgelegd en u van tijd tot tijd van deze verklaring en eventuele updates daarvan, op de hoogte stellen.

4. ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

U ontvangt (of kiest) een wachtwoord na afronding van het aanmeldingsproces. U bent verantwoordelijk voor behoud van de confidentialiteit van uw wachtwoord en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U komt overeen (a) DIGICEL onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige overige overtreding van de beveiliging en (b) te garanderen dat u volledig uit uw account gaat aan het eind van elke sessie. DIGICEL is niet aansprakelijk (jegens u of enige overige partij) voor enig verlies of schade die  ontstaat uit of gerelateerd is aan het onbevoegd gebruik van uw account of onbevoegde openbaarmaking van uw  PIM Data (mits zulk gebruik direct veroorzaakt wordt door grove nalatigheid van de zijde van DIGICEL).

5. GEDRAG VAN LEDEN

Alle informatie, data (waaronder Account Data en PIM Data, aangezien deze termen gedefinieerd zijn in de Privacy Statement), tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten of overige materialen ("Content") die u uploadt, post, e-mailt, opslaat, overdraagt of op andere wijze beschikbaar maakt(gezamenlijk genoemd, "overbrengen") aan of via de Diensten is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U komt overeen de Diensten niet te gebruiken voor:

(a) overdracht van enige Content die  onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, teisterend, martelend, lasterlijk, vulgair, onzedelijk, smadelijk, indringend voor de privacy of publieke rechten van een ander, hatelijk of racistisch, etnisch of anderzijds verwerpelijk is;

(b) minderjarigen op welke wijze dan ook schaden;

(c) enige persoon of entiteit nabootsen, waaronder doch niet beperkt tot, een DIGICEL werknemer, forumleider, gids of gastheer, of uw  entiteit valselijk opgeven of anderzijds verkeerd voorstellen middels een persoon of entiteit;

(d) vervalsing van titels of op andere wijze manipuleren van identificatiemiddelen teneinde de oorsprong van enige Content overgebracht door de Dienst, te verhullen;

(e) overdracht van enige Content (zoals interne informatie, intellectueel eigendom of confidentiële informatie) waarvan u het recht niet heeft deze over te dragen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;

(f) overdracht van enige ongevraagde of onbevoegde advertenties, promotiematerialen, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramide schema’s” of enige andere vorm van verlokking, met uitzondering van plaatsen of gebieden (zoals winkelzaken) die voor dit doeleinde bestemd zijn.

(g) overdracht van enig materiaal dat softwarevirussen of overige computercodes, bestanden of programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van de telecommunicatie equipement of van enige computer software of hardware te onderbreken, te vernietigen of te beperken. ;

(h) verstoring of onderbreking van de Diensten of servers of netwerken die aan de Diensten zijn aangesloten of enige vereisten, procedures, beleidsplannen of regels van netwerken aangesloten aan de Diensten, niet in acht nemen.

U erkent en komt overeen dat DIGICEL Content mag handhaven en mag openbaren, indien zij daartoe vereist wordt door de Wet of in de te goeder trouw gehanteerde geloofsovertuiging dat zulke handhaving of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor: (a) naleving van het wettig proces; (b) implementatie van de Overeenkomst ; (c) respons op claims dat enige Content in strijd is met de rechten van derden; of (d) bescherming van rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van DIGICEL, haar gebruikers of het publiek.

U erkent dat de Diensten kunnen bestaan uit (a) overdracht van uw  Content door verschillende netwerken;  (b) wijzigingen aan uw  Content voor aanpassing en overeenstemming met de technische vereisten van verbindende netwerken of  devices en  (c) opslag van uw  Data binnen of buiten uw  jurisdictie, land, woonplaats of domicilie. U erkent verder dat het annuleringsbeleid, zoals hieronder beschreven, niet van toepassing is op de omstandigheden zoals omschreven in Sectie 5. U zult derhalve niet in staat zijn enige kosten en/of data van DIGICEL te claimen. Al het vorenstaande wordt door u uitdrukkelijk bevestigd en overeengekomen, zonder aansprakelijkheid of blootstelling aan  DIGICEL waarbij elk van deze  scenarios kan  plaatsvinden gedurende de normale gang van de bedrijfsactiviteiten van DIGICEL en aanbieding van de Diensten.

6. NALEVING VAN DE WET

U mag slechts gebruik maken van de Diensten zoals bij wet toegestaan.. U gaat verder akkoord met de naleving van (a) alle toepasselijke wetten gerelateerd aan online gedrag en acceptabele Content en (b) alle toepasselijke export en her-export controlerende wetten en regels, waaronder doch niet beperkt tot, de exportwetten en regels van de  Verenigde Staten. U erkent dat  DIGICEL bevoegd is regel overtredende  Content te verwijderen en de  account kan afsluiten, zonder kennisgeving van herhaalde overtredingen, teneinde te voldoen aan de  Digital Millennium Copyright Act van de Verenigde Staten of enige wet of regel die overdracht of opslag van data door DIGICEL beheerst.

7. SCHADELOOSSTELLING

U komt overeen DIGICEL schadeloos te stellen en DIGICEL, haar functionarissen, tussenpersonen, co-brand designers of overige partners en werknemers te vrijwaren tegen elke claim of eis waaronder redelijke  kosten voor juridische bijstand, gemaakt door enige derde partij en ontstaand uit of gerelateerd aan enige  Content die u middels de Diensten overbrengt, uw gebruik van de Diensten, uw verbinding met de Diensten, uw niet naleving  van de Algemene Voorwaarden of uw inbreuk op  enige rechten van een ander.

8. GEEN WEDERVERKOOP VAN DIENSTEN

U komt overeen geen enkel deel van de Diensten, gebruik van de Diensten of toegang tot de Diensten, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, weder te verkopen of te exploiteren voor enige commerciële doeleinden.

9. ALGEMENE TOEPASSINGEN VOOR GEBRUIK EN OPSLAG

U erkent dat DIGICEL algemene toepassingen en beperkingen kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Diensten waaronder doch niet beperkt tot, het maximum aantal dagen dat uw Content behouden wordt door de Diensten, de maximum hoeveelheid datasynchronisatie die  door een account binnen de Diensten mag worden uitgevoerd gedurende een bepaalde tijd, de maximum hoeveelheid data die  door een account mag worden opgeslagen binnen de Diensten en het maximum aantal keren (en maximum duur waarvoor) u toegang kunt hebben tot de Diensten gedurende een bepaalde tijdsperiode. U erkent dat DIGICEL het recht behoudt accounts uit te loggen die inactief zijn of die achterstallig zijn voor een gespecificeerde tijdsperiode. Verder erkent u dat DIGICEL het recht voorbehoudt het aantal aanmeldingen op elk willekeurig moment te beperken, zonder kennisgeving aan u.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

U erkent dat DIGICEL niet verplicht is tot het verlenen van enige technische ondersteuning als onderdeel van de Diensten. U mag echter de lokale standaard klantenservice faciliteiten en de Site raadplegen met betrekking tot . Frequently Asked Questions (FAQ).

11. WIJZIGING VAN DE DIENSTEN

DIGICEL behoudt het recht de Diensten (of enig deel daarvan) op elk willekeurig moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U komt overeen dat DIGICEL niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij, voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten.

U komt verder overeen dat DIGICEL niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij, voor enig tijdelijk of permanent verlies van data.

12. BEËINDIGING

U komt overeen dat DIGICEL, naar eigen oordeel, uw wachtwoord, account (of enig deel daarvan), of gebruik van de Diensten, mag beëindigen en enige Content of Data binnen de Diensten mag verwijderen of ongedaan mag maken, indien u zich schuldig heeft gemaakt aan een achterstallige betaling met betrekking tot enige gespecificeerde tijdsperiode. In gevallen waarbij DIGICEL dit recht toepast zullen wij u een schriftelijke kennisgeving doen toekomen, binnen tenminste dertig (30) dagen, op de adressen door u verstrekt in uw Account Data, alvorens enige Content verwijderd of ongedaan gemaakt zal worden. Indien u nalaat de verschuldigde betalingen te voldoen, behouden wij het recht de dienst aan u allereerst op te schorten en uw toegang tot of opvragen van enige PIM Data of overige Data door ons opgeslagen namens u, te verhinderen. Voor diensten die op enige Feature of Basic phone gebruikt worden zullen wij u een noodback-up toestaan om uw Data op te vragen, tegen betaling van extra kosten van tijd tot tijd. Wij zullen de dienst beëindigen en uw data verwijderen indien uw nalaten tot voldoen van de betaling aanhoudt gedurende 360 opeenvolgende dagen. Bij gebruik van de dienst op een Smartphone zullen wij de dienst beëindigen en uw Data verwijderen indien uw nalaten tot voldoen van de betaling aanhoudt gedurende 90 opeenvolgende dagen. U mag zonder opgaaf van reden doch vóór aanvang van een nieuwe factureringscyclus, ons schriftelijk in kennis stellen dat u de dienst zult beëindigen en uw account bij ons zult opheffen. Om dit te doen moet u onze web portal bezoeken en onze instructies daarin uiteengezet, opvolgen. Bij beëindiging van uw account en onze dienst heeft u verder vijftien (15) dagen de tijd om alle Data en Content te verwijderen. Indien u nalaat dit te doen hebben wij het recht dit te doen zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

Onderworpen aan de restricties in deze Clausule komt u overeen dat enige beëindiging van uw toegang tot de Diensten, onder enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal geschieden middels een voorafgaande schriftelijke kennisgeving, waaronder een SMS bericht aan u, met gebruik van de contactgegevens in uw Account Data, zoals door u verstrekt, en u erkent en komt overeen dat DIGICEL bij het verlopen van zulke kennisgeving, onmiddellijk uw account mag deactiveren of verwijderen alsmede alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en/of enige verdere toegang tot deze bestanden of de Diensten mag verhinderen. Verder komt u overeen dat DIGICEL niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij, voor beëindiging van uw toegang tot de Diensten.

13. ADVERTEERDERS EN DERDE PARTIJEN LINKS

Uw correspondentie en zakelijke transacties of participatie in de promotie van, adverteerders die voorkomen op of beschikbaar zijn via de Diensten, waaronder betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, alsmede enige overige voorwaarden, condities, garanties of vertegenwoordigingen geassocieerd met zulke transacties, geschieden uitsluitend tussen u en uw adverteerder. U komt overeen dat DIGICEL niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook, opgelopen als gevolg van zulke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van zulke adverteerders binnen de Diensten. Daar DIGICEL geen beheer heeft over de sites van derde partijen en middelen waarvoor DIGICEL links kan bieden (waaronder adverteerder sites), erkent en komt u overeen dat DIGICEL niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke externe sites of middelen en dat DIGICEL niet aansprakelijk of verantwoordelijk is met betrekking tot enige Content, advertenties, producten of overige materialen op of beschikbaar gemaakt door deze sites of middelen. U erkent en komt verder overeen dat  DIGICEL niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of afhankelijkheid van enige Content, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via enige site of hulpbron.

14. EIGENDOMSRECHTEN

Gebruik van onze Diensten geeft u geen recht tot enige intellectuele eigendomsrecht binnen onze Diensten of de  Content waartoe u toegang heeft. U mag geen Content van onze Diensten gebruiken mits u toestemming hiertoe verkregen heeft van de eigenaar of op andere wijze hiertoe gerechtigd ben bij wet. Deze Algemene Voorwaarden  geven u geen recht tot gebruik van enige branding of logo’s die binnen onze Diensten gebruikt worden. U bent niet toegestaan enige wettelijke bekendmakingen binnen of in verband met onze Diensten te verwijderen, te verduisteren of te wijzigen. U en uw vergunninggevers behouden het eigendomsrecht van alle rechten, titels en belangen in en in verband met de Content die u overbrengt aan of via de Diensten en DIGICEL zal geen enkele representatie uitvoeren van welke soort dan ook, in relatie tot de intellectuele eigendomsrechten van de Contents. Het gebruik van de  Contents met of door de Diensten zal niet beschouwd worden als een uitgifte van DIGICEL van de Contents of van enig recht van een persoon tot of belang daarin. Onderworpen aan de voorwaarden en condities van deze Algemene Voorwaarden, verleent u hierbij aan DIGICEL een wereldwijde, duurzame en onveranderbare vergunning tot de reproductie, distributie, creatie van afgeleide werken van, of vertoning of uitvoering van, enige of alle Content die u overbrengt aan of via de Dienst, zoals gestipuleerd onder deze Overeenkomst en voor doeleinde van DIGICEL in het voldoen van haar verplichtingen of uitoefening van haar rechten onder deze Algemene Voorwaarden.

U erkent en komt overeen dat de Diensten en enige noodzakelijke software, gebruikt in verband met de Diensten of de Site ("Software"), eigendom- en confidentiële informatie inhouden die beschermd worden door de van toepassing zijnde intellectuele eigendom- en overige wetten. U erkent en komt verder overeen dat de Content zoals vervat in sponsoradvertenties of informatie aan u gepresenteerd via de Diensten of adverteerders beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patent of overige eigendomsrechten en wetten. Met uitzondering van de uitdrukkelijke autorisatie door DIGICEL of adverteerders, komt u overeen afgeleide werken van de Diensten of de Software niet te wijzigen, te verhuren,  te, lenen, te verkopen, te distribueren of te creëren, in geheel of gedeeltelijk.

DIGICEL verleent aan u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-uitsluitend recht en vergunning gebruik te maken van de Software en Customer App op basis van uw gebruik van de Diensten; op voorwaarde dat u (of een derde partij toestaat), een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te creëren, technisch of met betrekking tot de assemblage terug te draaien, of op een andere wijze zal proberen een broncode te achterhalen of enig recht binnen de Software/Customer App te verkopen, toe te wijzen, een subvergunning toe te kennen, of een beveiligingsbelang te verlenen in of op andere wijze enig recht binnen de Software/Customer App, over te dragen. Verder komt u overeen dat u de Software/Customer App niet beschikbaar mag maken voor enige derde partij als onderdeel van enig verhuur, time-sharing of dienstverleningsbureau of enige ASP arrangement, en dat gebruik van de Software beperkt is tot uw persoonlijke toegang. U komt overeen de Software op geen enkele manier te wijzigen of te vormen of gebruik te maken van aangepaste versies van de Software, waaronder (doch niet beperkt tot) het doeleinde van het verkrijgen van toegang tot de Diensten. U komt overeen geen toegang te verkrijgen tot de Diensten op een andere wijze dan via de interface zoals geboden door DIGICEL, voor gebruik bij toegang tot de Diensten. Mits anders schriftelijk overeengekomen met DIGICEL, zal niets binnen deze Algemene Voorwaarden u het recht geven tot gebruik van enige DIGICEL’s handelsnamen, handelsmerken, dienstverleningsmerken, logo’s, domeinnamen en overige onderscheidende merken. Daar waar uw device niet voorzien is van de optie van toegang tot de Site, moet u een SIM Applet aanschaffen van DIGICEL of haar bevoegde distributeurs en dient u dit op uw device te installeren teneinde uw device geschikt te maken voor de Dienst. DIGICEL is niet aansprakelijk voor enige informatie of data die  tijdens het proces van installatie van de SIM Applet en geschikt maken van uw device verloren of vernietigd raakt, en u komt overeen DIGICEL te vrijwaren van alle kosten, onkosten, aansprakelijkheden en schade resulterend uit enig DIGICEL proces dat redelijkerwijs vereist is om uw device geschikt te maken voor de Diensten.

15. UW CONTENT EN INFORMATIE DELEN

Wij hebben geen beheer over enige Content en Data die u op de DIGICEL Site plaatst of opslaat middels gebruik van de Diensten en u beheerst de wijze waarop zulks via uw instellingen gedeeld wordt. Hiernaast:

(a) Indien u IP Content verwijdert, wordt dit op dezelfde wijze verwijderd als het leeg maken van de prullenmand op een computer. U begrijpt echter dat verwijderde Content nog bewaard kan blijven in back-up kopieën gedurende een bepaalde tijd (maar dat deze niet beschikbaar zal zijn voor derden).

(b) Indien u Content en/of overige informatie deelt met overige Sites, anders dan de DIGICEL Site, erkent u dat  DIGICEL en overige sites onafhankelijk zijn van elkaar. U erkent verder en komt overeen dat indien u eenmaal besluit Content en/of overige informatie met overige sites te delen, u eveneens de algemene voorwaarden van deze overige site(s) zult moeten naleven.

16. DISCLAIMER VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN KOMT UITDRUKKELIJK OVEREEN:

(a) DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO ZIJN. DE SITE EN DE DIENSTEN WORDEN GEBODEN OP EEN "IN DE STAAT WAARIN HET VERKEERT” EN "INDIEN BESCHIKBAAR" BASIS. DIGICEL DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE REPRESENTATIES, GARANTIES EN CONDITIES VAN ENIGE SOORT, HETZIJ OPZETTELIJK OF VERONDERSTELD, WAARONDER, DOCH NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OF CONDITIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING, TITEL, ACCURAATHEID EN STIL GENOT.

(b) DIGICEL VERLEENT GEEN GARANTIE (EN NEEMT GEEN VERPLICHTING AAN) DAT (i) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF STORINGVRIJ ZIJN, (ii) DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZULLEN ACCURAAT EN BETROUWBAAR ZIJN, (iii) ENIGE STORINGEN IN DE SOFTWARE ZULLEN GECORRIGEERD WORDEN, (iv) ENIGE SOFTWARE ZAL GEDOWNLOAD WORDEN NAAR EEN MOBIELE DEVICE OF ENIGE INFORMATIE, GELEZEN OF GESCHREVEN WORDEN NAAR EEN MOBIELE DEVICE, ZAL DE UITVOERING, PRESTATIE, GARANTIE OF ENIG OVERIG ASPECT VAN DE DEVICE NIET BEINVLOEDEN.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING  OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN DIGICEL OF VIA  DE DIENST, ZAL RESULTEREN IN ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN  IS OPGENOMEN.

(c) DIGICEL VERLEENT GEEN GARANTIE OF REPRESENTATIE DAT DE PIM DATA, RICH MEDIA DATA OF ACCOUNT DATA BINNEN ENIG SPECIFIEK GEBIED  GEHOUDEN ZAL WORDEN EN U KOMT UITDRUKKELIJK OVEREEN EN STEMT TOE, DAT HET GEBIED , GESELECTEERD OF GEBRUIKT DOOR ONS, MET DE MEESTE DISCRETIE BENADERD ZAL WORDEN, ONDERWORPEN AAN DE ‘VEILIGE HAVEN’ RESTRICTIE UITEENGEZET IN CLAUSULE 3.

17. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

INDIEN TOEGESTAAN BIJ WET ZAL DIGICEL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, RESULTAAT-GEORIENTEERDE OF TYPISCHE SCHADE, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT, SCHADE VANWEGE VERLIES VAN OPBRENGSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF OVERIGE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN DIGICEL GEADVISEEERD WERD MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE), RESULTEREND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER ZONDER ENIGE BEPERKING: (i) HET GEBRUIK (OF ONBEKWAAMHEID TOT GEBRUIK) VAN DE DIENSTEN; (ii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW DATAOVERDRACHTEN; (iii) VERLIES OF VERWIJDERING VAN ENIGE VAN UW DATA OF CONTENT (iv) VERKLARINGEN, GEDRAG OF CONTENT VAN ENIGE DERDE PARTIJ BINNEN DE DIENST OF SITE; OF (v) ENIGE OVERIGE KWESTIE GERELATEERD AAN DE DIENST.

IN DE MATE WAARIN ZULKS IS TOEGESTAAN BIJ WET, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGICEL VOOR ENIGE VORDERING ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, WAARONDER VOOR ENIGE VERONDERSTELDE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DOOR U AAN ONS BETAALD OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

IN ALLE GEVALLEN IS DIGICEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR IS.

18. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING TOE VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE. DIENOVEREENKOMSTIG KAN HET ZIJN DAT ENKELE VAN HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKINGEN IN ARTIKELEN 16 EN 17 NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

19. AUTEURSRECHTEN

DIGICEL respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een wijze die inbreuk pleegt op de auteursrechten of uw intellectuele eigendomsrechten op een andere wijze overtreedt, dient u de volgende informatie aan DIGICEL te verstrekken:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon bevoegd om namens de eigenaar van de auteursrechten of enig overig eigendomsbelang, te handelen;
  • een beschrijving van het werk  waarop auteursrechten rusten of enig overig intellectueel eigendom waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
  • een beschrijving van de locatie waar het materiaal waarop inbreuk is gepleegd, zich bevindt;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring door u opgemaakt dat u te goeder trouw van mening bent dat de overtreding van het gebruik in kwestie, niet geautoriseerd is door de auteursrechten eigenaar, diens vertegenwoordiger of bij wet;
  • een verklaring, opgemaakt door u op straffe van fraude, dat bovengenoemde informatie in uw Verklaring accuraat is en dat u de auteursrechten of intellectueel eigendom eigenaar bent of bevoegd bent te handelen namens deze auteursrechten of namens de eigenaar van het intellectueel  eigendom.

De Intellectueel Eigendom inbreuk vordering kan verstuurd worden naar onze contactgegevens zoals genoemd in deze Overeenkomst.

U erkent en komt verder overeen dat u geen enkel materiaal waarop auteursrechten rusten in relatie tot de Diensten, zult gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit materiaal.

20. ALGEMEEN

De Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en DIGICEL worden beheerst door de wetgeving van het Gebied  (zonder enige invloed op regels die betrekking hebben op toepassing de wetgeving van een andere jurisdictie). U komt overeen de uitsluitende jurisdictie toe te passen van het gerechtshof vallend onder het Gebied. Nalaten van de zijde van DIGICEL enig recht of bepaling van de Algemene Voorwaarden uit te oefenen of op te leggen zal niet resulteren in een verklaring van afstand van zulk recht of bepaling. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig bevonden wordt door een gerechtshof vallend onder de bevoegde jurisdictie, zullen de partijen desalniettemin overeenkomen dat het gerechtshof zal trachten de intenties van partijen zoals in de bepaling vastgesteld, te bekrachtigen en zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden  ten volle van kracht blijven. U komt overeen dat ongeacht enige tegenstrijdige regeling of wet, vordering of oorzaak resulterend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten of de Overeenkomst, binnen één (1) jaar nadat zulke vordering of oorzaak is ontstaan, de claim wordt ingediend, bij gebreke waarvan de vordering permanent zal zijn verworpen. De artikeltitels in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts gemakshalve en strekken niet tot enig wettelijk of contractueel effect. Bekendmakingen die wettelijke geldigheid hebben kunnen: (a) aan u verzonden worden via e-mail, standaardpost of via de Diensten, en (b) aan DIGICEL, via aangetekende post, naar het DIGICEL hoofdkantoor  in het Gebied, ter attentie van de Legal Department.

Deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst